องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทาน ในโครงการสืบสานพระราชปณิธาน แก่ราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

View icon 83
วันที่ 17 พ.ค. 2567 | 20.04 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่โรงเรียนอานันท์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธาน แก่ราษฎร ประกอบด้วย ถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, อุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกล จากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์, ชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้สำหรับเยาวชน จากมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ, ทุนการศึกษาพระราชทานต่อเนื่องจนสำเร็จปริญญาตรีแก่ เด็กหญิงไอยวรินทร์ เครือแตง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปากเหมือง และเด็กชายสุภกิจจ์ รัตนสูตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอานันท์

นอกจากนี้ มีการให้บริการต่าง ๆ เช่น มูลนิธิพระดาบส ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเครื่องจักรกลการเกษตร ซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องคอมพิวเตอร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้บริการตรวจสุขภาพและรักษา, สำนักงานอัยการสูงสุด ให้ความรู้และบริการปรึกษาด้านกฎหมาย ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร