องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

View icon 312
วันที่ 23 พ.ค. 2567 | 20.06 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อติดตามการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2567 ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 10 โครงการหลัก ประกอบด้วย 105 โครงการย่อย ในปีนี้ มุ่งเน้นผลลัพธ์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการศึกษา ในพื้นที่ 102 หมู่บ้าน และ 35 โรงเรียนขนาดเล็กของจังหวัดสุรินทร์

พร้อมรับฟังกระบวนการยกระดับสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ปีนี้มีผลลัพธ์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 และกระบวนการขับเคลื่อนยกระดับการผลิตครู ตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากคุรุสภา ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทั้งกระบวนการเสริมประสิทธิภาพคณาจารย์ และปรับปรุงหลักสูตร โดยได้เยี่ยมชมการจัดการศึกษาเพื่อการกีฬา ที่มุ่งผลิตครูพลศึกษา บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และการผลิตบัณฑิตครูวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นบุคลากรครูสาขาขาดแคลนที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ ตามนโยบายด้านสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ

ข่าวอื่นในหมวด