เช่าเริ่มเดือนละ 300-6,000 บาท การเคหะฯ ช่วยผู้มีรายได้น้อย

เช่าเริ่มเดือนละ 300-6,000 บาท การเคหะฯ ช่วยผู้มีรายได้น้อย

View icon 235
วันที่ 10 มิ.ย. 2567 | 10.15 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
โครงการอาคารเช่า การเคหะแห่งชาติช่วยผู้มีรายได้น้อย เปิดให้เช่าห้องเช่าบ้านเดือนละ 300  - 6,000 บาท เช็กสิทธิบัตรคนจนเช่าได้ คนทั่วไปต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

การเคหะแห่งชาติได้ดำเนินการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ที่ประกอบไปด้วย ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตลอดจนประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั่วไป ให้มีที่พักอาศัยที่ได้มาตรฐานในระดับราคาค่าเช่าที่เหมาะสม

หลักเกณฑ์คุณสมบัติและเงื่อนไข ตรวจสอบสิทธิ การเข้าร่วมโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ค่าเช่าเริ่มต้น 300 - 6,000 บาท/เดือน

ลงทะเบียนออนไลน์โครงการอาคารเช่าผู้มีรายได้น้อย คลิกที่นี่
ตรวจสอบผู้มีสิทธิและสถานะการลงทะเบียน คลิกที่นี่

คุณสมบัติผู้ได้สิทธิเช่ากรณีสวัสดิการแห่งรัฐ

- จะต้องเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
- มีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือยังไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์ แต่ได้บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส
- เป็นผู้มีรายได้
- กำหนดสัดส่วนการอยู่อาศัยในโครงการร้อยละ 50

คุณสมบัติผู้ได้สิทธิเช่าที่เป็นข้าราชการและประชาชนทั่วไป

- เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอาชีพ
- เป็นผู้มีรายได้ และมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน (คิดตามเงินเดือนบรรจุข้าราชการขั้นต้น ปริญญาตรี 15,000 บาท/คน (30,000 บาท/ครัวเรือน))
- กำหนดสัดส่วนการอยู่อาศัยในโครงการร้อยละ 50

เงื่อนไขการเช่า

- กำหนดเงินประกันการเช่า 1 เดือน
- ให้สิทธิเช่า 1 คนต่อ 1 ห้อง/สัญญา
- ขนาดครัวเรือนไม่เกิน 4 คน
- ห้ามมิให้นำห้องที่เช่าไปให้เช่าช่วง หากตรวจสอบพบภายหลังจะยกเลิกสิทธิ และให้คืนห้อง โดย กคช. จะทำสัญญากับผู้เช่าช่วงโดยตรง
- ห้ามมิให้ผู้เช่าที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งผู้เช่าเป็นเป็นบุตร(โดยชอบธรรมตามกฎหมาย) อาศัยอยู่เองโดยไม่มีผู้สูงอายุ หากตรวจสอบพบภายหลังจะยกเลิกสิทธิ ละให้คืนห้อง โดย กคช. จะทำสัญญากับผู้เช่าช่วงโดยตรง

การให้สิทธิเช่า

- ให้สิทธิกลุ่มเป้าหมายของโครงการที่จองผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่การเคหะแห่งชาติกำหนดเป็นลำดับแรก หลังจากนั้นจะให้สิทธิ์ Walk-in เป็นลำดับถัดไป

- ให้สิทธิผู้สูงอายุ และคนพิการเช่าอาคาร ชั้นที่ 1 เป็นอันดับแรก หากมีจำนวนผู้ใช้สิทธิ์กลุ่มดังกล่าวมากเกินจำนวนหน่วยพักอาศัยให้มีสิทธิ์ในการเลือกขั้นที่ 2-4 ก่อน

การทำสัญญา

- กรณีผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี ผู้เช่าเป็นบุตรโดยชอบตามกฎหมาย หรือกลุ่มอ้างอิง ต้องมีหนังสือแสดงหลักฐานยืนยันตัวตนของผู้เช่า(บุตร) และหลักฐานทางกฎหมายที่ระบุถึงความสัมพันธ์ของ(บิดา) และ(มารดา) หากไม่สามารถเดินทางมาทำสัญญาได้ด้วยตนเอง ต้องมีหน้งสือมอบอำนาจแนบมาพร้อมกับเอกสารหลักฐานการทำสัญญาให้กับผู้ที่มาทำสัญญาแทน และหากเป็นสำเนาได้โปรดกำกับสำเนาถูกต้อง

- กรณีหากมาไม่ตรงตามช่วงเวลาที่การเคหะแห่งชาติกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ให้ลำดับถัดไปทำสัญญาก่อน และให้รอจนกว่าจะสิ้นสุดตามลำดับผู้ได้สิทธิ์ของวันนั้นๆ เพื่อดำเนินการทำสัญญา

- กรณีไม่มาทำสัญญาตามวันเวลาที่การเคหะแห่งชาติกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ให้ลำดับถัดไปทำสัญญาเลือกชั้นหรือห้องพักอาศัย และถือว่าสละสิทธิ์


การเคหะแห่งชาติขอสงวนสิทธิกรณี

- การเคหะแห่งชาติขอสงวนสิทธิในการไม่รับพิจารณาและตัดสิทธิ์ผู้จอง ผู้ที่จองไม่มีคุณสมบัติ กรณีที่ผู้จองไม่พร้อมเข้าอยู่ ณ วันเวลาที่การเคหะแห่งชาติกำหนด หรือผู้จองกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ นำเสนอต่อการเคหะแห่งชาติ

- การเคหะแห่งชาติขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- กคช ขอสงวนสิทธิ ในการทำสัญญา หากท่านไม่มาตาม วัน เวลา ที่กำหนด จะเรียกลำดับถัดไปมาทำสัญญาก่อน โดยให้ท่านไปต่อลำดับสุดท้ายของวันนั้นๆ

สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1615, โทรศัพท์ 02351 7777, Facebook Fanpage : การเคหะแห่งชาติ , www.nha.co.th , LlINE ID : @nha.

ขอบคุณข้อมูลจาก การเคหะแห่งชาติเช่าบ้าน 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง