ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดชมรม ฯ และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์วัน วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท พร้อมทรงติดตามโครงการทูบี นัมเบอร์ วัน จังหวัดชัยนาท

View icon 93
วันที่ 11 มิ.ย. 2567 | 20.07 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
วานนี้ เวลา 20.35 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จังหวัดชัยนาท ที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรี มีนักเรียน-นักศึกษา รวม 3,145 คน ซึ่งน้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์ วัน มาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยประสานความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อพัฒนาสมาชิก ฯ ให้มีความโดดเด่นด้านการเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก เกิดความตระหนักในโทษของยาเสพติด

ในการนี้ ทรงเปิดชมรม ฯ และศูนย์เพื่อนใจทูบี นัมเบอร์ วัน และทอดพระเนตรผลงานของสมาชิก ฯ ซึ่ง วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จัดตั้งชมรมทูบี นัมเบอร์ วัน ในปี 2567 ดำเนินกิจกรรมตาม 3 ยุทธศาสตร์ของโครงการ ฯ มุ่งสู่การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด จัดกิจกรรมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กิจกรรมใครติดยายกมือขึ้น ให้แกนนำฝ่ายสอดส่องดูแลคัดกรองตรวจปัสสาวะ ร่วมกับคณะครู หากพบผู้เสพยาเสพติดจะส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร พร้อมดำเนินการศูนย์เพื่อนใจ ฯ ตามแนวคิด "ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ" เพื่อช่วยเพื่อนให้ห่างไกลจากยาเสพติด กำหนดสถานที่ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง และรับฟังปัญหาต่าง ๆ ในปีนี้วางแผนขอความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จัดอบรมให้ความรู้อาสาสมัครแกนนำ เรื่องการให้คำปรึกษากับวัยรุ่นเพื่อให้มีภูมิรู้ ภูมิคิด และรับฟังปัญหา พร้อมทั้งชี้แนะให้คำแนะนำได้ตรงจุด

จากนั้น ทรงติดตามโครงการทูบี นัมเบอร์ วัน ของจังหวัด ซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ "เยาวชนชัยนาท มุ่งสู่การเป็นหนึ่ง โดยไม่พึ่งยาเสพติด" เป็นจังหวัดทูบี นัมเบอร์ วัน ระดับเงินปีที่ 2 ในปี 2567 อำเภอมโนรมย์ ชุมชนบ้านหางกรวด ชุมชนบ้านวัดใหญ่ และเรือนจำจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานระดับภาค

โอกาสนี้ พระราชทานเข็มแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการฯ แล้วพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิโครงการทูบี นัมเบอร์ วัน และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท และเรือนจำจังหวัดชัยนาท เพื่อให้มีกำลังใจและแนวทางการปฏิบัติตนในการเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างถาวร ป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง

เสร็จแล้ว พระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิกชมรมทูบี นัมเบอร์ วัน ของวิทยาลัยเทคนิคชัยนาท และสถานศึกษาในจังหวัด ที่ไปเฝ้าเพื่อให้สามารถจัดการปัญหาได้อย่างเหมาะสม กับทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบี นัมเบอร์ วัน จังหวัดชัยนาท มีสมาชิกทูบี นัมเบอร์ วัน 64,365 คน มีชมรมทูบี นัมเบอร์ วัน 496 ชมรม และศูนย์เพื่อนใจ ฯ 43 แห่ง

ข่าวอื่นในหมวด