เศรษฐา ยังต้องลุ้น! ศาลฯ นัดถกต่อ 10 ก.ค.

View icon 44
วันที่ 18 มิ.ย. 2567 | 16.42 น.
ข่าวเย็นประเด็นร้อน
แชร์
ข่าวเย็นประเด็นร้อน - วันนี้ ที่ศาลรัฐธรรมนูญ มี 3 เรื่องสำคัญที่นัดพิจารณาทั้งเรื่องกฎหมายเลือก สว. ยุบพรรคก้าวไกล และกรณี 40 สว. ยื่นถอดถอนนายกฯ กรณีแต่งตั้งนายพิชิต เป็นรัฐมนตรี ทั้งที่รู้ว่า ขาดคุณสมบัติ ซึ่งในส่วนคดีของนายกฯ เศรษฐา ยังต้องลุ้นต่อ โดยศาลนัดพิจารณาต่อในวันที่ 10 กรกฎาคมนี้

เศรษฐายังต้องลุ้น! ศาลนัดถกต่อ 10 ก.ค.
วันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้อง กรณีสมาชิกวุฒิสภา (สว.) 40 คน ร้องว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี นำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายพิชิต ชื่นบาน เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งที่รู้ หรือควรรู้ว่าอยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติ เนื่องจากเคยถูกศาลฎีกามีคำสั่งจำคุกเป็นเวลา 6 เดือน ในความผิดฐานละเมิดศาล ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ นายเศรษฐา ต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้หน่วยงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็น และจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดยื่นต่อศาลภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ กำหนดนัดพิจารณาต่อไปในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567

ศาลฯ นัดไต่สวนเพิ่มคดียุบก้าวไกล นัดถกต่อ 3 ก.ค.
ส่วนอีกคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญประชุมเพื่อพิจารณา คือ คำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกล กรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่า พรรคก้าวไกล มีพฤติการณ์กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณากำหนดให้บุคคลเสนอบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริง หรือความเห็นล่วงหน้าต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 7 วัน เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยกำหนดนัดพิจารณาต่อไปในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 และกำหนดให้คู่กรณีเข้ามาตรวจพยานหลักฐานในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2567

มติเอกฉันท์ ศาลชี้กฎหมายเลือก สว.ไม่ขัด รธน.
นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ ยังประชุมพิจารณา เรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 จำนวน 4 มาตรา ซึ่งเกี่ยวกับการเลือก สว.ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 107 หรือไม่ โดย ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ว่า พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2561 ประกอบด้วยมาตรา 36 มาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 42 ไม่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ