สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

View icon 299
วันที่ 20 มิ.ย. 2567 | 20.12 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 08.54 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา รองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) นำนักเรียนที่จะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ประจำปี 2567 พร้อมด้วยคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา

โอกาสนี้ มีพระราชดำรัสแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่รับคัดเลือก ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีมาก และจะเป็นประโยชน์ต่อไป

จากนั้น ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ซึ่งมีระเบียบวาระต่าง ๆ อาทิ รายงานสรุปการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2566, รายงานผลการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ประจำปี 2566, สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2566 ค่าย สอวน. 5 สาขาวิชาหลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์, คอมพิวเตอร์, เคมี, ชีววิทยา และฟิสิกส์ การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประจำปี 2567 โครงการตำราวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ของมูลนิธิ สอวน., ทุนโอลิมปิกวิชาการ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และทุนการศึกษามูลนิธิ สอวน.

เวลา 14.05 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2566 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย นำคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้
- นายกองเอก อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ประธานมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย และเพื่อพระราชทานแก่สภากาชาดไทย

- นางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน ผู้จัดการโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย และคณะครู โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดทำโครงการ การออมเพื่อการให้ (Charity Kids's club) สมทบโครงการ เงินทุนฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สภากาชาดไทย

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ ประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ นำ นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และนางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทไทย สมายล์ บัส จำกัด เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ในนาม มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะผู้บริหาร และครู กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และกราบบังคมทูลรายงานการจัดการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนดังกล่าว ประจำปีการศึกษา 2566

นายทูมูร์ อามาร์ซานา เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งดาวขั้วโลก และขอรับพระราชทานพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริในประเทศมองโกเลีย ในโอกาสนี้ กงสุลกิตติมศักดิ์มองโกเลีย ณ จังหวัดภูเก็ต และทูตวัฒนธรรมแห่งมองโกเลีย ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย

เวลา 17.30 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ "ชัยพัฒนา" ครั้งที่ 15 กองทัพอากาศจัดขึ้น เพื่อนำรายได้ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงจัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนโครงการพัฒนาอื่น ๆ โดยมีพระราชปณิธาน เพื่อให้บังเกิดความร่มเย็นเป็นสุข และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่อาณาประชาราษฎร์

สำหรับการแสดงคอนเสิร์ตทัพฟ้าคู่ไทยเพื่อ "ชัยพัฒนา" จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "The Wind Beneath My Wings" เป็นการแสดงศักยภาพทางดนตรีของวงดุริยางค์ซิมโฟนีออเคสตร้า กองทัพอากาศ ประกอบด้วย นักดนตรี และคณะนักร้องหมู่ประสานเสียงกว่า 180 คน บรรเลงบทเพลงประกอบการร้องประสานเสียงและฆ้องไทย 5 วง, เมดเลย์ลูกทุ่ง และการขับร้องเพลงดุจบิดามารดร เพลงพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และปิดท้ายด้วยเพลงในหลวงของแผ่นดิน และเพลงแด่เธอ ซึ่งสื่อความหมายถึงการขอบคุณผู้ที่เสียสละในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ เพื่อกองทัพอากาศและประเทศชาติ

ข่าวอื่นในหมวด