องคมนตรี ไปติดตามการพัฒนางานโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสระบุรี

View icon 213
วันที่ 21 มิ.ย. 2567 | 20.22 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ไปติดตามการพัฒนาโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง และเป็น 1 ใน 10 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาล เมื่อปี 2554 ต่อมาในปี 2560 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล สนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ฯ ทั้ง 10 แห่ง ร่วมกับโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อย่างต่อเนื่อง

โรงพยาบาล ฯ ใช้หลักศาสตร์พระราชาในการดำเนินงาน ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ช่วยผู้ป่วยกว่า 800 คน หยุด/ปรับลดยาเบาหวาน-ความดัน ยกระดับบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้เป็นโรงพยาบาลรมณียสถาน ร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ส่งเสริมการสร้างเศรษฐกิจสุขภาพ ให้มีแหล่งสมุนไพรในชุมชน ต่อยอดเพื่อการผลิตยา 36 รายการ ใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาปฏิชีวนะ สร้างรายได้ กว่า 29 ล้านบาท

โอกาสนี้ ไปเยี่ยมบ้านของผู้ประสบวาตภัย ในตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนค่าซ่อมแซม จากมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ตามโครงการสร้างสุขสู่ชุมชน โดยปี 2567 โรงพยาบาล ฯ ได้รับงบประมาณปรับปรุงบ้านให้ผู้ประสบวาตภัย, ผู้ป่วยมะเร็ง และผู้ป่วยตาบอด รวม 3 หลัง

ข่าวอื่นในหมวด