องคมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำมูลนิธิโครงการหลวง

View icon 179
วันที่ 21 มิ.ย. 2567 | 20.23 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เลขาธิการ และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจำมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งเป็นหนึ่งในสวัสดิการด้านความมั่นคงของชีวิต เป็นช่องทางในการเก็บออมเงิน และเป็นหลักประกันความสุขให้กับครอบครัว

โอกาสนี้ องคมนตรี บรรยายพิเศษแก่คณะผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง รุ่นที่ 5 ในหัวข้อ "โครงการหลวง การพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืน" ที่น้อมนำแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของคนบนพื้นที่สูง สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการนำร่องแก้ไขปัญหาด้วยความเข้าใจ เข้าถึง เป็นต้นแบบการดำเนินงานพัฒนาให้แก่รัฐบาล จนได้รับการยอมรับว่าเป็นรูปแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นแนวทางการพัฒนาที่องค์กรภาครัฐ เอกชน สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยผู้เข้าร่วมอบรมนี้ เป็นกลุ่มผู้บริหารระดับสูงที่สามารถจะนำแนวคิดและแนวทางไปขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทย ภายใต้หลักการตลาดนำการผลิต และเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะนำสู่ความสมดุล ความมั่นคง และความยั่งยืน

ข่าวอื่นในหมวด