สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ที่โรงพยาบาลศิริราช

View icon 175
วันที่ 9 ก.ค. 2567 | 20.06 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 14.08 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในพิธีสมโภช "พระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร" ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร หล่อด้วยโลหะผสม ขนาดหน้าตัก 1 เมตร สูง 1.5 เมตร โดยได้พระราชทานนามและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษก เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ วัดระฆังโฆสิตาราม และได้อัญเชิญมาประดิษฐานที่ห้องพระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร ซึ่งสร้างขึ้นในโอกาสที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลก่อตั้งครบ 136 ปีในปีนี้ เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาและเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้มารับบริการตรวจรักษา แพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ ตลอดจนบุคลากรของคณะ ใต้ฐานองค์พระบรรจุเหรียญ "พระพุทธเมตตาศิริราชคุณากร" จำนวน 84,000 เหรียญ เปรียบเสมือน 84,000 พระธรรมขันธ์ในพระไตรปิฎก เหรียญเหล่านี้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเช่าบูชา มียอดเงินบริจาคกว่า 46 ล้านบาท ซึ่งจะนำไปใช้ในการปรับปรุงหอผู้ป่วยต่อไป

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2567 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ในด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในการวิจัยคิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน รวมทั้งหาแนวทางเพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาพและสาธารณสุข มุ่งเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความรู้แบบสหสาขาและแบบข้ามศาสตร์ ได้แก่ การทำงานผสมผสานกันระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในสาขาต่าง ๆ หรือการนำศาสตร์ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิศวกรรม ด้านกฏหมาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการศึกษา และด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและการลงทุน มาผสมผสานกับความรู้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขต่อไป

โอกาสนี้ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปศาลาศิริราช 100 ปี ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จากนั้น ทรงเปิด "นิทรรศการ : พระก่อ พระเกื้อหล้า สุขศานต์" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ประกอบด้วย พระราชประวัติตั้งแต่บรมราชสมภพ, ทรงรับสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และทรงราชย์, ทรงบรมราชาภิเษก, พระราชกรณียกิจทรงบำเพ็ญ ด้วยพระเมตตาที่ทรงมีต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อาทิ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล, เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารในโรงพยาบาลศิริราช ,เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรสถานที่ต่าง ๆ ในโรงพยาบาลศิริราช และทรงร่วมงานรับน้องข้ามฟากเป็นการส่วนพระองค์, การจัดแสดงรถยนต์พระราชทาน ที่มีประวัติว่า สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงซื้อถวายสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระราชมารดา เพื่อทรงใช้ในวังสระปทุม และย้อนรำลึกถึงพระเมตตาที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงมีต่อนักศึกษาศิริราช ทรงรับนักศึกษาขึ้นรถยนต์ที่ทรงขับมาทรงสอน เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์แล้ว ได้มีพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยได้พระราชทานเงินให้ศิริราชนำไปใช้พัฒนางานด้านการแพทย์ ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการเครื่องเร่งอนุภาคพร้อมระบบภาพนำวิถีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาแบบฉายแสงที่แม่นยำและตรงจุดมากขึ้น เกิดผลข้างเคียงต่ออวัยวะน้อยที่สุด และรถพยาบาลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ที่เปรียบดังโรงพยาบาลศิริราชเคลื่อนที่ มีการจัดแสดงรถจำลอง พร้อมอุปกรณ์ภายใน นิทรรศการนี้เปิดให้ประชาชนเข้าชม ตั้งแต่วันที่ 10-31 กรกฎาคม 2567 ณ ศาลาศิริราช 100 ปี

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง