เงินเข้าผู้สูงอายุ 10 ก.ค. ยิ่งอายุเยอะ ยิ่งได้เยอะ ตรวจสอบวงเงิน ปี 67

เงินเข้าผู้สูงอายุ 10 ก.ค. ยิ่งอายุเยอะ ยิ่งได้เยอะ ตรวจสอบวงเงิน ปี 67

View icon 23.9K
วันที่ 10 ก.ค. 2567 | 10.13 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ เข้า 10 กรกฎาคม 2567  ยิ่งอายุเยอะ ยิ่งได้เยอะ ตรวจสอบวงเงิน ปี 2567

เบี้ยผู้สูงอายุเดือนกรกฎาคม 2567 เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ เยียวยากลุ่มเปราะบาง เงินเข้าบัญชีพร้อมกัน ทุกวันที่ 10 ของเดือน งวดวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เข้าบัญชีจ่ายแบบขั้นบันได  โดยโอนช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ดังนี้

- ผู้สูงอายุอายุ 60-69 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 600 บาท
- ผู้สูงอายุอายุ 70-79 ปี 700 บาท
- ผู้สูงอายุอายุ 80-89 ปี 800 บาท
- ผู้สูงอายุอายุ 90 ปีขึ้นไป 1,000 บาท

นอกจากนี้ เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ยังมี เงินอุดหนุนบุตร และ เบี้ยผู้พิการ เงินเข้าบัญชีพร้อมกัน 10 กรกฎาคม 2567 จ่ายตามเกณฑ์ดังนี้

เงินอุดหนุนบุตร

- เด็กแรกเกิด-อายุ 6 ขวบ  รับเงินอุดหนุนจำนวน  600 บาท
- เด็กที่เกิดเดือนกรกฎาคม 2561 จะหมดสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือเยียวยา
- เด็กที่เกิดสิงหาคม 2561 จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเป็นก้อนสุดท้าย เนื่องจากมีอายุครบ 6 ขวบตามเงื่อนไข

เบี้ยผู้พิการ

- ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป 800 บาท
- ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 1,000 บาท

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตร เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ ได้ผ่านแอปพลิเคชัน ‘เงินเด็ก’ หรือ แอปพลิเคชัน 'ทางรัฐ' หรือ ทางบัญชีที่ได้แจ้งไว้ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินอุดหนุนบุตร ได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดกรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 และศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณภาพจาก  ©nikomsolftwaer  cgdeaw- stock.adobe.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง