องคมนตรี ไปติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดบึงกาฬ

View icon 113
วันที่ 11 ก.ค. 2567 | 20.08 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
วันนี้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะฯ เดินทางไปยังห้องประชุมเทศบาล ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานสนองพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งดำเนินงาน 5 ด้าน รวม 28 โครงการ, สถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในจังหวัดบึงกาฬ ที่มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 2,400 มิลลิเมตร โดยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงปัจจุบัน มีปริมาณน้ำฝนสะสมกว่า 1,100 มิลลิเมตร ซึ่งมากกว่าปี 2566 รวมทั้ง โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบึงโขงหลงและพัฒนาอาชีพประชาชนตำบลบึงโขงหลง 1 ใน 18 โครงการ ซึ่งสำนักงาน กปร. ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด มาเชื่อมโยงต่อยอดกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้น ครอบคลุมในมิติต่าง ๆ

จากนั้น ไปตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำบึงโขงหลง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งปี 2520 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้ กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการพัฒนาบึงโขงหลง เพื่อนำน้ำจากบึงฯ ไปพัฒนาการเกษตรให้เต็มที่ โดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่อำเภอบึงโขงหลง เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก การอุปโภค-บริโภค โดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดความจุ 12 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำนบดินยาว 1,270 เมตร สูง 3.5 เมตร กว้าง 3 เมตร พร้อมอาคารระบายน้ำล้น และท่อระบายน้ำปากคลอง 3 แห่ง ระบบส่งน้ำความยาว รวม 3,060.6 เมตร แล้วเสร็จเมื่อปี 2523 สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร อำเภอบึงโขงหลง และอำเภอเซกา รวม 3 ตำบล จำนวน 1,200 ไร่

ปัจจุบัน พบปัญหาถนนบนทำนบดินเกิดการกัดเซาะ และมีขนาดเล็ก ส่งผลให้ประชาชนสัญจรไม่สะดวก และบริเวณอาคารระบายน้ำยังไม่มีสะพานข้าม จึงได้ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบึงโขงหลงและพัฒนาอาชีพประชาชน ตำบลบึงโขงหลง" โดยวางแนวทางการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ ซึ่งพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำฯ ได้รับการคุ้มครอง ดูแลให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีความมั่นคงทางด้านแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร และเป็นสถานที่พักผ่อน, กลางน้ำ จะพัฒนาโครงสร้างของโครงการฯ ระบบการกระจายน้ำ และคลองส่งน้ำ จำนวน 4 โครงการ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 165 ไร่ เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำและกักเก็บน้ำ เพื่ออุปโภค-บริโภค และการเกษตร มีประชาชนได้รับประโยชน์ 2,011 ครัวเรือน ส่วนปลายน้ำ จะพัฒนาแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับอ่างเก็บน้ำฯ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ โดยพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำฯ มีศักยภาพทั้งด้านการเกษตร การท่องเที่ยว และระบบนิเวศ โดย "โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบึงโขงหลงและพัฒนาอาชีพประชาชนตำบลบึงโขงหลง" มีระยะเวลาดำเนินงานประมาณ 3 ปี

ข่าวอื่นในหมวด