News

วันมาฆบูชา 2559 ประวัติความสำคัญ กิจกรรมวันมาฆบูชา ที่ควรปฏิบัติ

วันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2559 ตรงกับ วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันที่มีความหมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญเดือน 3 เนื่องในโอกาสคล้าย วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์

ประวัติและความสำคัญวันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่ระลึกถึงครั้งที่พระพุทธเจ้าประทานโอวาทปาฏิโมกข์ แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้เป็นเวลา 9 เดือน การกำหนดวันมาฆบูชา ตามปฏิทินจันทรคติของไทยนั้นจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส หรือมีเดือน 8 สองหน วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4

วันมาฆบูชาได้เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้น 4ประการ คือ
-พระสงฆ์ 1,250 รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ที่วัดเวฬุวันวิหาร ในกรุงราชคฤห์ โดยมิได้นัดหมาย
-พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6
-พระสงฆ์ทั้งหมดเป็น อุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ เอหิภิกขุอุปสัมปทา
-ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3  ดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์
เหตุการณ์อัศจรรย์ทั้ง 4 อย่างข้างต้น จึงทำให้วันมาฆบูชามีอีกชื่อหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาต ซึ่งมีความหมายว่า การประชุมด้วยองค์ 4

โอวาทปาฏิโมกข์ ถือเป็นหลักคำสอนสำคัญที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแก่ที่ประชุมพระสงฆ์เหล่านั้น เพื่อวางจุดหมาย หลักการ และวิธีการ ในการเข้าถึงพระพุทธศาสนาแก่พระอรหันตสาวกและพุทธบริษัททั้งหลาย

วันมาฆบูชาในประเทศไทย เริ่มกำหนดการประกอบพิธีวันมาฆบูชาเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2394 ช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยจัดพิธีในพระบนมมหาราชวังก่อน เวลาต่อมาการประกอบพิธีวันมาฆบูชาจึงได้แพร่หลายออกไปภายนอกพระบรมมหาราชวัง และมีการประกอบพิธีกันทั่วประเทศ รัฐบาลจึงประกาศให้เป็นวันหยุดราชการเพื่อให้ประชาชนได้ไปร่วมประกอบพิธีทางศาสนาที่วัด

พิธีวันมาฆบูชา หลักปฏิบัติในวันมาฆบูชา เพื่อระลึกถึงวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ
-ทำบุญตักบาตรตอนเช้า
-ฟังพระธรรมเทศนา
-เวียนเทียนรอบอุโบสถ

การเตรียมตัวก่อนการเวียนเทียนวันมาฆบูชา
-อาบน้ำ ชำระร่างกายให้สะอาด ทำจิตใจให้เบิกบาน
-แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับสถานที่
-เตรียมดอกไม้ ธูป เทียน
-สำรวมเมื่ออยู่ในสถานที่ ไม่พูดคุยหยอกล้อ ทำเสียงดัง หรือทำกิจกรรมอันไม่เหมาะสม

เรียบเรียงข้อมูลโดย Ch7 News Online

ข่าวที่เกี่ยวข้อง