“สิ้นปี” มีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน

“สิ้นปี” มีวันหยุดต่อเนื่อง 4 วัน

View icon 146
วันที่ 24 ต.ค. 2566 | 15.17 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ครม. ร่วมส่งความสุข ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ให้มีวันหยุดราชการต่อเนื่อง 4 วัน ตั้งแต่ 29ธ.ค.66-1ม.ค.67

วันนี้ (24ต.ค.66) นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเลื่อนวันหยุด และ เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

1. เห็นชอบให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันสิ้นปี ประจำปี 2566 จากวันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 เป็นวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566

2. เห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 จำนวน 1 วัน คือ วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2567 และรับทราบภาพรวมวันหยุดราชการ ประจำปี 2567 จำนวน 20 วัน

3. ในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็นหรือราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าว ที่ได้กำหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหากยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและกระทบต่อการให้บริการประชาชน

4. ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธปท. และ รง. พิจารณาความจำเป็นเหมาะสมของการกำหนดให้วันดังกล่าวข้างต้นเป็นวันหยุดให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีต่อไป

การเลื่อนวันหยุดชดเชยวันสิ้นปี จากวันอังคารที่ 2 มกราคม 2567 เป็นวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2566 เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของการเดินทางเพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ และการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 เพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องในช่วงดังกล่าว ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางและเกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ อีกทั้งการที่ ครม. มีมติเลื่อนวันหยุดชดเชยและกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษล่วงหน้าจะช่วยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ รวมทั้งภาคเอกชนสามารถวางแผนการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสมต่อไป