อยากไปทำงานเกาหลีใต้ทำอย่างไร ล่าสุดเพิ่มโควตาทำงานให้ 3 กลุ่ม รวม 15,000 คน

อยากไปทำงานเกาหลีใต้ทำอย่างไร ล่าสุดเพิ่มโควตาทำงานให้ 3 กลุ่ม รวม 15,000 คน

View icon 5.7K
วันที่ 1 ธ.ค. 2565 | 10.44 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงกรณี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กับ นาย มุน ซึง ฮย็อน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ได้มีการหารือกันเรื่องการจัดส่งแรงงานไทยไปเกาหลีใต้ ซึ่งผลการหารือทำให้ไทยได้โควตาการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในประเทศเกาหลีเพิ่ม เป็น 15,000 คน

กระทรวงแรงงานรายงานว่า ได้ขอเพิ่มโควตาการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในประเทศเกาหลีใต้ในปี 2566 ทั้ง 3 กลุ่ม ดังนี้
1.กลุ่มแรก วีซ่าทำงานประเภท E-9 (แรงงานทั่วไป) ที่จัดส่งตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) ขอเพิ่มโควตาจากเดิมที่เคยจัดส่งไปปีละ 2,500 คน เป็น 5,000 คน
2.กลุ่มที่ 2 วีซ่าทำงานประเภท E-7 (แรงงานประเภททักษะ/แรงงานฝีมือ) ไปทำงานสาขาช่างเชื่อม ช่างทาสี ในอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือ จำนวน 5,000 คน
3.กลุ่มที่ 3 วีซ่าทำงานประเภท E-8 (แรงงานเกษตรตามฤดูกาล) จำนวน 5,000 คน
รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 15,000 คน จากเดิม 2,500 คน

สำหรับผู้ที่สนใจไปทำงานที่เกาหลีใต้ กำหนดการเปิดรับสมัครกระทรวงแรงงานจะมีการแจ้งให้ทราบเป็นระยะ ๆ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์ กระทรวงแรงงาน อย่างไรก็ตาม แรงงานจะต้องเรียนภาษาเกาหลีเพื่อเตรียมตัวก่อนสอบ จากนั้นต้องสมัครสอบเพื่อทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี รายงานตัวขึ้นทะเบียนผู้หางานกับกระทรวงแรงงานเพื่อไปทำงานเกาหลีใต้ หากผ่านขั้นตอนดังกล่าวแล้ว จะได้เซ็นสัญญาจ้างกับนายจ้างที่เลือกเราผ่านระบบ EPS จากนั้นแรงงานจะได้เดินทางเข้าประเทศเพื่อทำงานกับนายจ้างที่เลือกเราไว้

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเดินทางไปทำงานที่เกาหลีใต้สามารถแจ้งลงทะเบียนคนหางาน ได้ที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ของกรมจัดหางานได้ผ่านเว็บไซต์ >>> ลงทะเบียนคนหางาน

ผู้ที่สนใจเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี หรือเกาหลีใต้ แบบถูกกฎหมาย (โดยรัฐบาลจัดส่ง) จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เพศชาย-หญิง อายุ 18-39 ปี
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3. สายตาไม่บอดสี
4. ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือเป็นโรคติดต่อตามที่ทางการเกาหลีกำหนด เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ซิฟิลิส วัณโรค โรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันชนิดรุนแรง ไส้เลื่อน นิ่วในไต โรคหัวใจต่อมไทรอยด์เป็นพิษ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคปวดหลังจากหมอนรองกระดูกทับเส้น โรคจิตวิปริต
5. มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาญาหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคง
6. เป็นบุคคลซึ่งไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
7. เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติการถูกเนรเทศ หรือเคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณรัฐเกาหลี หรือกระทำผิดกฎหมายของสาธารณรัฐเกาหลี
8. เป็นบุคคลซึ่งไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด
9. ไม่เคยพำนักอาศัยในสาธารณรัฐเกาหลีด้วยวีซ่า E-9 หรือ E-10 หรือ วีซ่า E-9 และ E-10 รวมกัน ๕ ปี หรือมากกว่า 5 ปีขึ้นไป

หลักฐานและเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร
1.สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) ต้องระบุวัน เดือน ปีเกิดให้ครบถ้วน จำนวน 2 ฉบับ
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ต้องชัดเจนและระบุวัน เดือน ปีเกิดให้ครบถ้วนจำนวน 2 ฉบับ 
3.รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร  ฉากด้านหลังสีขาว ไม่สวมเสื้อสีขาว และรวบผมให้เห็นใบหู ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 3 ใบ

สำหรับประกาศรับแรงงานไทยไปทำงานเกาหลีใต้ จะต้องรอทางกรมการจัดหางานแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. 0 2245 9429 0 2245 6716  สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

ขอบคุณข้อมูล ทำเนียบรัฐบาล,กรมการจัดหางาน