เช้าข่าว 7 สี

ไม่พบผิดปกติ งบประมาณป้ายสถานีรถไฟ 33 ล้านบาท

เช้าข่าว 7 สี - คณะกรรมการพิจารณา ตรวจสอบข้อเท็จจริง การก่อสร้าง โครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อ เป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ แนะการรถไฟแห่งประเทศไทย ปรับแนวทางเพื่อลดค่าใช้จ่าย และยืนยันความโปร่งใส

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ซึ่งมี นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ สรุปว่าการกำหนดขอบเขตงาน โครงสร้าง รายละเอียด เทคนิควิธีการ และวัสดุจากงานที่กำหนดไว้เดิม ไม่พบการดำเนินการที่นอกเหนือจากขอบเขตงาน จึงมีข้อแนะนำให้การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. ปรับวิธีดำเนินงาน 4 แนวทาง เพื่อลดการใช้งบประมาณ อาทิ เลือกใช้วัสดุ และการใช้ตัวอักษรเดิม "สถานีกลาง" ซึ่งติดตั้งอยู่ในปัจจุบัน มาปรับปรุงแทนที่จะจัดทำใหม่ การทบทวนค่างานออกแบบ และให้ รฟท. ใช้วิธีประกาศเชิญชวน เพื่อเปิดกว้างการแข่งขัน และยืนยันความโปร่งใส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง