สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

View icon 206
วันที่ 3 ก.พ. 2566 | 20.05 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 09.01 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารบ้านศรีนครินทร์ บ้านเลขที่ 22/37 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 เขตหนองแขม ซึ่งก่อตั้งโดยแพทย์หญิงแอนมารี วาน เดน บอสเซ่ ตรงเที่ยง ชาวเบลเยี่ยม ด้วยทุนทรัพย์จาก "กองทุนการกุศลสมเด็จย่า" ในปี 2535 เปิดรับดูแลเด็กอายุ 3 เดือน ถึง 5 ขวบ จากครอบครัวยากจนในชุมชนกองขยะหนองแขม ต่อมาในปี 2559 มีการขยายถนนด้านหน้าอาคารบ้านศรีนครินทร์ ส่งผลให้อาคารฯ ต่ำกว่าถนน 1 เมตร ประกอบกับอาคารเสื่อมโทรมจึงต้องปรับปรุง ซึ่งท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม มอบทุนทรัพย์จาก "กองทุนการกุศล กว." และนายนิธิ สถาปิตานนท์ ออกแบบปรับปรุงสถาปัตยกรรม โดยเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อปี 2563 ปัจจุบันมี เด็กไทย เด็กจากเมียนมา กัมพูชา และลาว อยู่ในความดูแล 70 คน โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแสดงรำวงปลูกผักของเด็กอายุ 3-5 ขวบ และทอดพระเนตรกิจกรรมปั้นดินน้ำมันของเด็กอายุ 1 ขวบครึ่ง ถึง 2 ขวบครึ่ง

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการในวาระการเฉลิมฉลอง 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งทรงรับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ไว้ในพระอุปถัมภ์ เมื่อปี 2526 และได้พระราชทานเงินจาก "กองทุนการกุศลสมเด็จย่า" และ "กองทุนการกุศล กว." มาจัดตั้ง "กองทุนงบฉุกเฉิน/สงเคราะห์พิเศษ" เพื่อช่วยเหลือเด็กและผู้ประสบความทุกข์ยาก และนิทรรศการครบรอบ 40 ปี ของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2524 โดยครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ

ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีบ้านรับเลี้ยงเด็ก 4 แห่ง คือ บ้านสมวัย, บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่, บ้านแห่งความหวัง และบ้านศรีนครินทร์ รับเด็กอายุ 3 เดือน ถึง 5 ขวบ ที่ขาดโอกาส และขยายโอกาสการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เจริญเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาเด็ก พร้อมไปกับการพัฒนาครอบครัว ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เด็กและครอบครัวได้รับผลกระทบ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิฯ ได้พระราชทานนมผง นมกล่อง และถุงยังชีพพระราชทานแก่เด็กและครอบครัว ซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

เวลา 14.00 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายวศิน วัฒนวรกิจกุล นายกสมาคมนิสิตเก่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำคณะกรรมการสมาคมฯ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดการแข่งขันฯ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นางณิชาภา สิงห์ณรงค์ ประธานสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ นำคณะกรรมการและเยาวชนจากสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่าย จากการจัดกิจกรรมมอบโล่รางวัล "วัฒนธรรศ" เชิดชูเกียรติบุคคลผู้สืบสานอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2565 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ เภสัชกรอภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ประธานมูลนิธิคุณแม่คุณภาพ นำคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

- นางบุญญนันท์ พนาพิทักษ์กุล กรรมการผู้จัดการบริษัท พิทักษ์ปาล์มออยล์ จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- นายชวิศ ยงเห็นเจริญ กรรมการผู้จัดการบริษัท ชลิต อินดัสทรี จำกัด พร้อมครอบครัว และคณะผู้บริหารบริษัทฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายโชคชัย แซ่เฮ้ง ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ บริษัท เอ็มพี บี5 (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สำหรับใช้ในโครงการวิจัยการฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศ ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์สุชานา ชวนิชย์ อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นคณะปฏิบัติงานวิทยาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่ดำเนินงานเรื่องโครงการวิจัย ฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศผู้ได้รับรางวัล "อาเซียน ไบโอไดเวอร์ซิตี้ ฮีโร่ส์ อะวอร์ด ปี 2565" (ASEAN Biodiversity Heroes Award 2022) จากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ด้วย

นายจรัญ คำเงิน รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ประจำปี 2565

ข่าวอื่นในหมวด