สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

View icon 266
วันที่ 17 มี.ค. 2566 | 20.06 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 09.00 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระธรรมดิลก เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 (ธรรมยุต) พร้อมด้วยพระสงฆ์ เฝ้า ถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร พระพุทธรูป หนังสือธรรมะ และอุปกรณ์การศึกษา เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนที่อยู่ในโครงการพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดน่าน ในโอกาสนี้ คณะบุคคล ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกด้วย

นายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นำคณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ดังนี้

- นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมการกุศลของสมาคมฯ ในปี 2565 สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

- นายทองอินทร์ วงศ์โสธร และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดิน เลขที่ 27405 และโฉนดที่ดิน เลขที่ 50269 ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

นางสาวปราศรัย ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นำคณะผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี และโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2566 พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และทุนการศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ระดับปริญญาโท

นายสุเมธ อังคะศิริกุล อุปนายกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นำคณะกรรมการ และที่ปรึกษาสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ผู้แทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ชนะเลิศการประกวดดังกล่าว ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

นายจิราพงศ์ จุติธนะเสฏฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว นำ คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในโอกาสนี้ ครูที่เกษียณอายุราชการ เมื่อเดือนตุลาคม 2565 เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบถวายบังคมลา และรับพระราชทานเข็มที่ระลึกประดับอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ." ด้วย
 
จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจิต วัฒนสินธุ์ ประธานแผนกวิทยาศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ศุภจิตรา ชัชวาลย์ กรรมการและเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์ นำ นายธีรทัศน์ กิจพรยงพันธ์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556 ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาโรคพืช จากมหาวิทยาลัยเพอร์ดู สหรัฐอเมริกาแล้ว เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา

เวลา 13.58 น. เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ "ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 2023" ประจำปี 2566 เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

รองศาสตราจารย์ พันเอกหญิง นันทพร วีรวัฒน์ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพงษ์ ภูมิรัตนประพิณ คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ นำผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอนามัยโรงเรียน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล จากราชอาณาจักรภูฏาน และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ ที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่สำเร็จการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเกียรติบัตร ในโอกาสนี้ ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการฝึกอบรมทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

เวลา 17.23 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังศาลากวีนิรมิต วัดเทพศิรินทราวาส ในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพวงมาลาส่วนพระองค์ ที่หน้าโกศศพ 

ในโอกาสนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา, สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้เชิญพวงมาลาพระราชทาน และพวงมาลาประทาน วางที่หน้าโกศศพด้วย การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด

จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ด้วย

ข่าวอื่นในหมวด