ข่าวช่อง7HD

คุณครูจาก 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างนับพันคน ร่วม มหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค

คุณครูจาก  5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างนับพันคน ร่วม มหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค
คุณครูจาก  5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างนับพันคน เข้าร่วม มหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อช่วยเหลือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ยั่งยืน

วันที่ 18 มีนาคม 2566 ที่ โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก คุณครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก 5 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัยและตาก จำนวนนับพันคน เดินทางมาเข้าร่วม งานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 3

โดยมี ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบปัญหาหนี้สินได้เข้ามาไกล่เกลี่ย เจรจา ปรึกษา ปรับโครงสร้างหนี้ หาข้อยุติการบังคับคดีและแก้ไขปัญหาหนี้สินร่วมกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การไกล่เกลี่ยกรณีถูกฟ้องร้องดำเนินคดี การปรับโครงสร้างหนี้ การวางแผนและให้คำปรึกษาทางการเงิน การอบรมให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้สิน และนิทรรศการการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูของกระทรวงศึกษาธิการ และที่สำคัญจะได้รับการผ่อนปรนและสิทธิพิเศษจากสถาบันการเงิน ตามที่ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกับ กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด สมาคมธนาคารไทย  สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์  ธนาคารกรุงไทย  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา กองทุนการออมแห่งชาติ และ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์

ดร.อรรถพล สังขวาสี  อ่านว่า สังขะวาสี  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้มีเป้าหมายครูประมาณ 2,000 คน ซึ่ง ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้จัดงานมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ไปแล้ว 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงาน จำนวน 2,180 คน ได้รับการไกล่เกลี่ยและปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 626 คน จำนวนเงินที่ในการแก้ไขหนี้สิน 784 ล้านบาท ครั้งที่ 2 จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่  11 – 12 มีนาคม 2566 มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงาน จำนวน 1,986 คน ได้รับการไกล่เกลี่ยและปรับโครงสร้างหนี้ จำนวน 143 คน จำนวนเงินที่ในการแก้ไขหนี้สิน 175 ล้านบาท

แต่เป้าหมายของโครงการนี้ภาพรวมทั้งประเทศอยู่ที่ประมาณ 100,000 กว่าล้านบาท จะมีคุณคุณครูประมาณ 100,000 กว่าคนที่ได้ประโยชน์จากโครงการนี้ สำหรับคุณครูที่เป็นหนี้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนและยังไม่ได้มาเข้าร่วมโครงการนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถานีแก้หนี้ครู ซึ่งอยู่ในพื้นที่และธนาคารทุกแห่ง ที่อยู่ในสมาคมธนาคารไทย เพื่อที่จะได้เข้าร่วมปรับโครงสร้างหนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป