เลือกตั้ง 2566 : 6 เหตุอันสมควร ที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. ไม่ได้

เลือกตั้ง 2566 : 6 เหตุอันสมควร ที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. ไม่ได้

View icon 1.2K
วันที่ 9 พ.ค. 2566 | 16.36 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้กำหนดเหตุอันสมควร หากไปเลือกตั้งไม่ได้ นอกจากไม่ทำหน้าคนไทยและยังถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองอีกด้วย

6 เหตุอันสมควรที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. ไม่ได้

1. ผู้มีธุรกิจจําเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
2. ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
3. ผู้พิการหรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
4. ผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
5. ผู้มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกิน 100 กิโลเมตร
6. ผู้ประสบเหตุสุดวิสัย เช่น อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ

หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และไม่ได้แจ้งเหตุฯ หรือแจ้งเหตุฯ แล้วแต่เหตุนั้นไม่สมควร กฎหมายกำหนดให้เสียสิทธิบางประการดังต่อไปนี้

1. สิทธิในการยื่นคําร้องคัดค้านการเลือกตั้ง สส.
2. สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.
3. สิทธิในการสมัครรับเลือกเป็นกํานันและผู้ใหญ่บ้าน
4. ต้องห้ามดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
5. ต้องห้ามดํารงตําแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นหรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยการจํากัดสิทธิทั้ง 5 ข้อ กําหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง ครั้งที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และหากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีก ให้เริ่มนับเวลาการจํากัดสิทธิ 2 ปีใหม่

เกาะติดทุกความเคลื่อนไหว เลือกตั้ง 66 #วาระคนไทย ได้ที่ www.ch7.com/election2566

ช่องทางโซเชียลมีเดีย
Facebook : www.facebook.com/Ch7HDNews
Twitter : www.twitter.com/Ch7HD
IG : www.instagram.com/ch7hd_news
TikTok : www.tiktok.com/@ch7hd_news
Youtube : www.bit.ly/youtubech7hd