พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทาน ในโครงการสืบสานพระราชปณิธานแก่ราษฎร จังหวัดอุทัยธานี

View icon 178
วันที่ 25 พ.ค. 2566 | 20.08 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทาน ในโครงการสืบสานพระราชปณิธานแก่ราษฎร จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ คณะองคมนตรี ดำเนินโครงการฯ เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร พร้อมรับทราบปัญหา เพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ในการนี้ ได้มอบทุนการศึกษาพระราชทานแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 2 คน พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี กับสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎร โดยมีหน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิ และองค์กรต่าง ๆ ร่วมดำเนินงานเพื่อให้ราษฎร มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อาทิ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค, มูลนิธิพระดาบส ออกหน่วยให้บริการต่าง ๆ, โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพและรักษาโรค, สำนักงานอัยการสูงสุด ให้ความรู้และคำปรึกษาด้านกฎหมาย, สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เผยแพร่ความรู้และรับเรื่องร้องเรียน, มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนทุนการศึกษา, มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบอุปกรณ์การศึกษาทางไกลแก่โรงเรียน และมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้สำหรับเยาวชนแก่ห้องสมุดโรงเรียน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง