สายตรงวงใน

ฟาดมา ฟาดกลับ วิวาทะ ชลน่าน - ศิธา

สายตรงวงใน - ฟาดมา ฟาดกลับ วิวาทะ ชลน่าน - ศิธา