"ก้าวไกล" ยืนยัน ไม่มีนโยบายผลักดันแรงงานข้ามชาติกลับประเทศ

"ก้าวไกล" ยืนยัน ไม่มีนโยบายผลักดันแรงงานข้ามชาติกลับประเทศ

View icon 124
วันที่ 7 มิ.ย. 2566
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
"ก้าวไกล" ยืนยัน ไม่มีนโยบายผลักดันแรงงานข้ามชาติกลับประเทศ

จากที่มีข้อมูลปรากฏในสื่อต่างประเทศ ว่าพรรคก้าวไกล มีนโยบายจะผลักดันแรงงานข้ามชาติกลับประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน ล่าสุด พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กยืนยันว่า นโยบายของพรรคก้าวไกล ไม่เคยระบุถึงการผลักดันแรงงานข้ามชาติกลับประเทศ จุดยืนของพรรค คือ การคุ้มครองสวัสดิการแรงงานทุกคนที่ทำงานในประเทศไทยอย่างเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ และ  ต้องการอำนวยความสะดวกให้แรงงานข้ามชาติ สามารถเข้ามาทำงานในไทยได้อย่างสะดวกขึ้น ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ปราศจากการเก็บส่วย เรียกเงินใต้โต๊ะ หรือ การเอารัดเอาเปรียบจากเจ้าหน้าที่รัฐ และ ผู้ว่าจ้างในขณะเดียวกัน ก็เป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยให้ได้รับความสะดวกในการจ้างงานด้วย

พรรคก้าวไกล ตระหนักถึงความสำคัญของแรงงานข้ามชาติ ในฐานะพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่พึ่งพิงแรงงานสูง เนื่องจากไทยอยู่ในภาวะสังคมสูงวัย ขาดแคลนแรงงาน การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจะเป็นไปไม่ได้ หากขาดแรงงานกลุ่มนี้