องคมนตรี ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง-ป่าละอู หุบกะพง ดอนขุนห้วย หนองพลับ-กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี

View icon 102
วันที่ 26 ก.ย. 2566 | 20.11 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่ห้องประชุมปกรณ์อังสุสิงห์ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง-ป่าละอู หุบกะพง ดอนขุนห้วย หนองพลับ-กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรี โดยมี พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ เพื่อติดตาม และขับเคลื่อนการดำเนินโครงการฯ ประกอบด้วย โครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ ป่าเด็ง-ป่าละอู จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดสวัสดิการ พัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง และประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ตามพระราชประสงค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์เป็นโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ยากจน ไม่มีที่ดินทำกิน เป็นโครงการฯ "หมู่บ้านตัวอย่าง" พัฒนาหมู่บ้านให้ครบวงจร เป็นต้นแบบแก่พื้นที่อื่น ภายใต้ชื่อ "หมู่บ้านสหกรณ์โครงการหุบกะพง", โครงการจัดสรรที่ดินตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ และตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี รับผิดชอบดูแลพื้นที่ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดิน และส่งเสริมให้ประชากรได้รับการพัฒนาศักยภาพตามรูปแบบสหกรณ์การเกษตร

และโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี โดยกรมพัฒนาที่ดิน พัฒนาที่ดิน ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ และการจัดที่ดิน แก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนและข้อพิพาท และบูรณาการร่วมกับสหกรณ์การเกษตร สนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ วางแผนการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพ พัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในพื้นที่ฯ