องคมนตรี ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิพระดาบส กับ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

View icon 94
วันที่ 3 เม.ย. 2567 | 20.06 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่โรงเรียนพระดาบส มูลนิธิพระดาบส อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมูลนิธิพระดาบส กับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ซึ่งเป็นการลงนามความร่วมมือต่อเนื่องอีก 5 ปี เพื่อร่วมผลิตหลักสูตรในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา บูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานในสถานประกอบการ และเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาวิชาชีพให้นักศึกษามีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

มูลนิธิพระดาบส โดยโรงเรียนพระดาบส ได้จัดให้ศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 37 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 8 คน เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน (ภาคพิเศษวันอาทิตย์) ตามโครงการฯ ดังกล่าว เริ่มศึกษาเมื่อปี 2562 และสำเร็จการศึกษาปี 2565

ข่าวอื่นในหมวด