ลุ้นขึ้น "ค่าจ้าง" แรงงานมีฝีมือ พร้อมแต่งตั้งผู้ว่าฯ ผู้ตรวจ ล็อต 2

ลุ้นขึ้น "ค่าจ้าง" แรงงานมีฝีมือ พร้อมแต่งตั้งผู้ว่าฯ ผู้ตรวจ ล็อต 2

View icon 87
วันที่ 21 พ.ย. 2566 | 07.57 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
จับตา "ครม." แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ตรวจราชการ ล็อต 2  พร้อมเคาะอัตราค่าจ้าง ตามมาตรฐานฝีมืออีกรอบ

การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (21 พ.ย.66) มีวาระการประชุมที่น่าสนใจ ดังนี้

กระทรวงแรงงาน เสนอการกําหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

สำนักงบประมาณ เสนอกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาท เป็นการจัดทำงบประมาณขาดดุล 6.93 แสนล้านบาท ขาดดุลน้อยกว่าปีงบประมาณ 2566 ที่ขาดดุล 6.95 แสนล้านบาท เนื่องจากประมาณการจัดเก็บรายได้ดีขึ้น

กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎกระทรวงในการจัดตั้งกองทุนไทยเพื่อความยั่งยืน Thailand ESG Fund (TESG) เพื่อสนับสนุนการออมระยะยาว โดยมีเป้าหมายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ที่เป็น ESG และ การลงทุนในตราสารหนี้  โดยTESG สามารถลดหย่อนภาษีได้ร้อยละ 30 ของเงินได้พึงประเมิน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท โดยใช้ระยะเวลาในการลงทุน 8 ปีเต็ม

กระทรวงอุตสาหกรรม ขออนุมัติจ่ายเงินสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ปีการผลิต 2565/66 วงเงิน 8,000 ล้านบาท ที่รัฐบาลค้างจ่ายให้กับชาวไร่อ้อย

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจําปี ครั้งที่สอง พ.ศ. ...

กระทรวงพาณิชย์ รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย ประจําเดือนกันยายนและ 9 เดือนแรกของปี 2566

กระทรวงยุติธรรม เสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534

ขณะที่ กระทรวงมหาดไทย เสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ 10 โดยมีตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดว่าง 18 ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 10 ตำแหน่ง รวมทั้งโยกสลับผู้ว่าฯหลายจังหวัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง