มท. เตรียมผลักดันให้ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ มีชมรมส่งเสริมออกกำลังกาย

มท. เตรียมผลักดันให้ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ มีชมรมส่งเสริมออกกำลังกาย

View icon 572
วันที่ 30 พ.ย. 2566 | 16.35 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
เดินหน้าเต็มสูบ! มหาดไทย ผลักดันให้ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ มีชมรมส่งเสริมการออกกำลัง เพื่อให้ประชาชนออกกำลังกาย และเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเป็นวิถีชีวิต อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ครั้งละไม่น้อยกว่า 30 นาที

วันนี้ ( 30 พ.ย.66)  ในที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานการประชุม   เปิดเผยว่า เตรียมแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานในระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ขับเคลื่อนให้ทุกหมู่บ้าน ตั้งชมรมส่งเสริมออกกำลัง ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ครั้งละไม่น้อยกว่า 30 นาที รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่ม/ชมรม ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างน้อยหมู่บ้าน/ชุมชน ละ 1 กลุ่ม/ชมรม เพื่อบูรณาการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬามวลชนให้เป็นวิถีชีวิต ร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมพลศึกษา มูลนิธิ Park Run และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยต้องมีระบบในการรายงานข้อมูลมายังส่วนกลาง และต้องมี "ผู้นำเป็นต้นแบบในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ" พร้อมทั้งมีการคัดเลือกกลุ่มผู้นำต้นแบบการออกกำลัง เพื่อทำให้การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนเป็นวิถีชีวิตเกิดผลเป็นรูปธรรม

นางสาววิภาดา ทรงไชยธราเวช ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านที่ 7 สังคม ศาสนา วัฒนธรรม รายการ "สวนสาธารณะ/สถานที่ออกกำลังกาย" ปัจจุบันมีจำนวน 38,355 แห่ง ได้แก่ ลานกีฬาและออกกำลังกาย 26,222 แห่ง สนามกีฬา 5,594 แห่ง สนามเด็กเล่น/สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 4,669 แห่ง สวนสาธารณะ/สวนสุขภาพ 1,346 แห่ง ศูนย์ฟิตเนส/ศูนย์กีฬา 176 แห่ง โรงยิม/อาคารกีฬาเอนกประสงค์ 133 แห่ง ลานสาธารณะ 71 แห่ง ลานวัด 83 แห่ง และสระว่ายน้ำ 61 แห่ง ซึ่งหากเปรียบเทียบข้อมูลพบว่า มีสถานที่ออกกำลังกายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มขึ้น จากปี 2565 กว่า 20,000 พื้นที่

ด้านนางสาววันดี อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การดำเนินโครงการเสริมสร้างการทำความดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ด้วยการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต มีเป้าหมาย คือ ทำให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น มีจำนวนอาสาสมัคร (RD) และสมาชิกรวมกลุ่มกันออกกำลังกาย โดยใช้ แอปพลิเคชัน CCC เป็นเครื่องมือในการบูรณาการให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ร่วมกันส่งเสริมให้คนไทยออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเป็นวิถีชีวิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี 2570 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่ม/ชมรม เสริมสร้างความสามัคคี รวมถึงการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมกันทำความดีด้วยการทำกิจกรรมทางสังคมอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อมวลชนเป็นวิถีชีวิตไว้สำหรับการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน