พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 2

View icon 187
วันที่ 30 พ.ย. 2566 | 20.04 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 17.11 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมอาคารกิติยาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 2 โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, คณะสหเวชศาสตร์, วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์, คณะศิลปศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, วิทยาลัยโลกคดีศึกษา, คณะเภสัชศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รวม 1,954 คน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนากำลังคนแห่งอนาคต เน้นจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณค่าในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ทำให้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการในระดับสากลจำนวนมาก, ด้านการพัฒนาไปสู่การเป็นที่ทำงานแห่งอนาคต เน้นพัฒนาสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาลและเป็นมหาวิทยาลัยฯ ต้นแบบในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ, ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมแห่งอนาคต ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยจัดโครงการบริการสังคมรูปแบบต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการและบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการภาครัฐในระดับดีเด่น, ด้านการพัฒนาความร่วมมือเพื่ออนาคต มีนโยบายส่งเสริมความร่วมมือกับองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ไปสู่ระดับสากล เป็นการยกระดับศักยภาพทางวิชาการให้อาจารย์และนักศึกษาสามารถปฏิบัติงาน สร้างสรรค์ผลงาน และแก้ปัญหาในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล ปัจจุบัน เปิดสอนระดับปริญญาเอก โท ตรี และประกาศนียบัตร ทั้งหลักสูตรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรออนไลน์ รวม 297 หลักสูตร นอกจากนี้ ยังมีโควตาพิเศษแก่นักศึกษาพิการในรูปแบบการรับตรง เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเรื่องการลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ อีกทั้งยังปรับปรุงทุกอาคารให้มีทางลาดสำหรับรถวีลแชร์ มีลิฟต์ ห้องน้ำ ที่จอดรถสำหรับนักศึกษาพิการ ทางเท้าที่มีพื้นผิวสำหรับนำทาง ติดตั้งสัญญาณเตือนสำหรับนักศึกษาหูหนวก ตาบอด โดยปีนี้ มีบัณฑิตพิการสำเร็จการศึกษาในโครงการนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2564 รวม 13 คน

ข่าวอื่นในหมวด