คดีพิธา ยังไม่จบ ศาล รธน.อนุญาตขยายเวลายื่นคำบันทึกคำให้การ

คดีพิธา ยังไม่จบ ศาล รธน.อนุญาตขยายเวลายื่นคำบันทึกคำให้การ

View icon 23
วันที่ 6 ธ.ค. 2566 | 14.35 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ยังไม่จบ พิธา-ก้าวไกล คดีหุ้นไอทีวี ปมแก้ ม.112 ล้มล้างการปกครอง ศาล รธน.อนุญาตขยายเวลายื่นบันทึกคำให้การ นัดไต่สวนอีกครั้ง 20 ธ.ค.นี้

คดีพิธา วันนี้ (6 ธ.ค.66) ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ส่งคำร้องขอให้พิจารณาวินิจฉัยกรณีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อสารมวลชนใด อยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3)

โดยขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง และขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ตำแหน่ง สส. ของนายพิธา ว่างลงนับแต่ วันที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยให้แก่คู่กรณีฟังตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 115 วรรคหนึ่ง (2) และศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยและสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนับแต่วันที่ 19 ก.ค. 2566 จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย

ต่อมาผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา พร้อมบัญชีระบุพยานเอกสาร พยานบุคคล และพยานวัตถุ ฉบับลงวันที่ 2 ต.ค. 2566 และบัญชีระบุพยานบุคคลเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ฉบับลงวันที่ 18 ต.ค. 2566

ล่าสุด ศาลรัฐธรรมนูญอนุญาตตามที่ผู้ถูกร้องขอขยายระยะเวลาจัดทำบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นล่วงหน้าโดยให้จัดส่งภายในวันที่ 12 ธ.ค.2566 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 64 วรรคหนึ่ง ที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องสำเนาแก่คู่กรณีฝ่ายอื่นเพื่อทราบก่อนวันนัดไต่สวนไม่น้อยกว่า 7 วัน จากนั้นอภิปรายเตรียมการไต่สวนในวันที่ 20 ธ.ค. 2566

ส่วนคดีที่นายธีรยุทธ  สุวรรณเกษร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา 49 ว่าการกระทำของนายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน และพรรคก้าวไกล  ที่เสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....  เพื่อยกเลิกประมวล กฎหมายอาญา  มาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง  และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ หรือไม่

คดีอยู่ระหว่างศาลรัฐธรรมนูญให้พยานบุคคลของผู้ถูกร้องทั้งสองและ พยานผู้เชี่ยวชาญจัดทำบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็น  ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือ  ซึ่งพยานบุคคลของผู้ถูกร้องทั้ง 2 ยื่นคำร้องฉบับลงวันที่ 4 ธ.ค.2566 ขอขยายระยะเวลายื่น บันทึกถ้อยคำข้อเท็จจริงหรือความเห็นออกไปอีก 10 นับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนด  ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาโดยการอภิปรายแล้ว  อนุญาตให้ขยายระยะเวลาถึงวันที่ 18 ธ.ค.2566  และกำหนดนัดพิจารณาคดีต่อในวันที่ 20 ธ.ค.2566 เวลา 09.30 น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง