สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานประกาศนียบัตรกำกับพัดกาชาดสมนาคุณ และประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1

View icon 223
วันที่ 6 ธ.ค. 2566 | 20.01 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 13.56 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุม ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถวายประกาศนียบัตรกำกับพัดกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 แด่พระสงฆ์ 21 รูป และพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 แก่ผู้บริจาคเงิน ผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง และผู้ช่วยเหลืองานสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัด รวม 220 คน

เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต หรือ สเต็มเซลล์ (Stem Cel) เป็นเซลล์ตัวอ่อนของโลหิตในไขกระดูก เจริญเติบโตไปเป็นเม็ดโลหิตแดง เม็ดโลหิตขาว และเกล็ดโลหิต ผู้บริจาคสามารถบริจาคได้โดยไม่เป็นอันตราย และเป็นความหวังเดียวที่จะรักษาผู้ป่วยโรคทางโลหิตให้หายขาดได้ ด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต อาทิ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย, โรคโลหิตจางชนิดไขกระดูกฝ่อ, โรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาวเฉียบพลันและเรื้อรัง, และโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ผู้ที่จะลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต ต้องมีอายุระหว่าง 18 ถึง 50 ปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง และไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ปัจจุบันมีผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตให้ผู้ป่วยเพียง 604 ราย แต่มีผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ เกือบ 3,000 ราย

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อใช้ในภารกิจของสภากาชาดไทย และพระราชทานพระราชวโรกาส ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรการแต่งตั้งนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตรขอบคุณและสรรเสริญ

แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 351 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสภากาชาดไทย โดยมีระเบียบวาระต่าง ๆ  อาทิ รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทย, รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มบริการโลหิต อวัยวะ และผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ, โครงการยุทธศาสตร์และการย้ายโรงงานผลิตชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อของสถานเสาวภา

ข่าวอื่นในหมวด