รับข้อเสนอ 11 ข้อ แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5

View icon 57
วันที่ 9 ธ.ค. 2566 | 15.26 น.
ข่าวเด็ด 7 สี
แชร์
ข่าวเด็ด 7 สี - รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนรับมอบข้อเสนอ 11 ข้อ ซึ่งเป็นผลจากการประชุมหารือระหว่างตัวแทน 100 องค์กร ที่ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 เช่น การให้ผู้สร้างมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย, การส่งเสริมให้ชุมชนมีสิทธิ ในการบำรุง รักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ, การจัดทำฐานข้อมูลจำแนกปัญหา, สร้างพื้นที่ปลอดฝุ่น ติดตามตรวจสอบที่มา และผลกระทบที่เกิดจากการปล่อยฝุ่นของภาคอุตสาหกรรม โดยในปีหน้า รัฐยังตั้งเป้าหมายลดการเผาไหม้ในพื้นที่เกษตรลงให้ได้ 50% ด้วย