ครม.จ่อถกข้อเสนอ ป ป.ช. ปม "ดิจิทัลวอลเล็ต"  วันนี้

ครม.จ่อถกข้อเสนอ ป ป.ช. ปม "ดิจิทัลวอลเล็ต" วันนี้

View icon 190
วันที่ 13 ก.พ. 2567 | 08.06 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
วาระร้อน ครม. ถกข้อเสนอ ป ป.ช. ปม "ดิจิทัลวอลเล็ต"  ตั้ง บอร์ด กฟผ.ชุดใหม่ หลังยื้อมานาน ส่วนข้าราชการพลเรือนสามัญ มีลุ้นเงินประจำตำแหน่ง

วันนี้ (13 ก.พ.67) ที่ประชุมครม.พิจารณา ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เกี่ยวกับโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต

กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มิใช่สารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชง และ ขอความเห็นชอบการกู้เงินเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินขององค์การเภสัชกรรม

กระทรวงมหาดไทย เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และ อาคารชุด สำหรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวม 2 ฉบับ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เสนอร่าง กฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง และ ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขนิยาม “ป่า” และการปฏิรูปกฎหมายป่าไม้ของไทย เพื่อป้องกันการถูกกีดกันทางการค้าของสหภาพยุโรป

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอการปรับบทบาทภารกิจ หน้าที่และอำนาจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ (ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย)

กระทรวงพลังงาน เสนอรายงานเปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับกับการสูญเสียรายได้ที่เกิดขึ้นจริง กับประมาณการที่ได้จัดทำ ตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

กระทรวงพลังงาน เตรียมเสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บอร์ด กฟผ.) ชุดใหม่ทั้ง 10 คน ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลังเปิดรับสมัครตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) คาดว่า ประธานบอร์ด อาจเป็นนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน เพื่อปูทางสู่การสรรหาผู้ว่าการ กฟผ.คนใหม่ หลังยืดเยื้อมาเกือบ 6 เดือน

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เสนอการปรับปรุงเผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1

กระทรวงการคลัง ขอขยายเวลามาตรการสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้