พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ การบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวาระ 127 ปี นับแต่วันประสูติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ

View icon 197
วันที่ 2 มี.ค. 2567 | 20.02 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 09.14 น. วันนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวาระ 127 ปี นับแต่วันประสูติ 

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ประสูติเมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2440 ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และองค์อุปถัมภ์โรงเรียนวัดราชบพิธ ยุคที่ 4 เป็นพระราชอุปัธยาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบัน เสด็จสถิตที่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อปีพุทธศักราช 2517 สิ้นพระชนม์เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2531

โอกาสนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานทุนมูลนิธิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จำนวน 50 ทุน แก่วัด สำนักเรียนพระปริยัติธรรม มหาวิทยาลัย โรงเรียน โรงพยาบาล และสถานสงเคราะห์ 

ตลอดพระชนมชีพ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ทรงประกอบพระกรณียกิจ เพื่อการพระพุทธศาสนา คณะสงฆ์ และประเทศชาติ เป็นอเนกประการ ทรงพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์ทั้งร้อยแก้ว และร้อยกรอง มีผลงานพระนิพนธ์เป็นจำนวนมาก ทรงบำเพ็ญพระกุศลสาธารณสงเคราะห์ ทรงสร้างและทรงอุปถัมภ์กิจการของวัด สำนักเรียนพระปริยัติธรรม มหาวิทยาลัย โรงเรียน โรงพยาบาล และสถานสงเคราะห์ หลายแห่ง ทั้งยังประทานกำเนิดมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) หรือชื่อในปัจจุบันว่า "มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ในพระสังฆราชูปถัมภ์" เพื่อทำหน้าที่สืบสานพระกรณียกิจด้านการสังคมสงเคราะห์

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง