ตารางจ่ายเงิน ผู้สูงอายุ 100 ต่อเดือน เช็กผู้มีสิทธิ!

ตารางจ่ายเงิน ผู้สูงอายุ 100 ต่อเดือน เช็กผู้มีสิทธิ!

View icon 76.5K
วันที่ 9 เม.ย. 2567 | 11.37 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
ประกาศตารางจ่าย "เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" 100 บาทต่อเดือน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็กผู้มีสิทธิ!

คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2567

โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส และกำหนดการจ่ายงวดแรกในเดือนมีนาคม 2567 ซึ่งจะโอนเงินผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

1. บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ
2.บัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิแจ้งตามหนังสือให้ความยินยอม โอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่น

วิธีการดำเนินการเพื่อรับเงิน
1. ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทย (วันเวลาตามตาราง) และผูกพร้อมเพย์ (ธนาคารอะไรก็ได้) กับเลขบัตรประชาชน (เงินจะโอนผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น)

2. ผู้สูงอายุ (ป่วย/ติดเตียง/พิการ) สามารถแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือเข้าบัญชีบุคคลอื่น โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือเข้าบัญชีบุคคลอื่น ได้ทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th/) หรือขอรับและยื่นแบบฟอร์มได้ที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด ทุกจังหวัด หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 0 2270 6400 ในวัน เวลาราชการ

ทั้งนี้ สำหรับผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิในโครงการเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ที่ไม่เคยยืนยันตัวตน และผูกพร้อมเพย์ เท่านั้น

เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับกี่บาท?

กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดหลักเกณฑ์ เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โอนจ่ายให้ตามขั้นบันได ดังนี้

-เกิดก่อน 1 ม.ค.2507 เดือนที่ได้รับสิทธิ ม.ค. - ก.ย.2567 ได้ 900 บาท
-เกิดระหว่าง 1-31 ม.ค.2507 เดือนที่ได้รับสิทธิ ก.พ. - ก.ย.2567 ได้ 800 บาท
-เกิดระหว่าง 1-29 ก.พ.2507 เดือนที่ได้รับสิทธิ มี.ค. - ก.ย.2567 ได้ 700 บาท
-เกิดระหว่าง 1-30 มิ.ย.2507 เดือนที่ได้รับสิทธิ เม.ย. - ก.ย.2567 ได้ 600 บาท
-เกิดระหว่าง 1-31 ก.ค.2507 เดือนที่ได้รับสิทธิ พ.ค. - ก.ย.2567 ได้ 500 บาท
-เกิดระหว่าง 1-31 ก.ค.2507 เดือนที่ได้รับสิทธิ มิ.ย. - ก.ย.2567 ได้ 400 บาท
-เกิดระหว่าง 1-31 ก.ค.2507 เดือนที่ได้รับสิทธิ ก.ค. - ก.ย.2567 ได้ 300 บาท
-เกิดระหว่าง 1-31 ก.ค.2507 เดือนที่ได้รับสิทธิ ส.ค. - ก.ย.2567 ได้ 200 บาท
-เกิดระหว่าง 1-31 ก.ค.2507 เดือนที่ได้รับสิทธิ ก.ย.2567 ได้ 100 บาท

สำหรับการโอนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย งวดแรกโอนแล้วเมื่อวันที่ 11-13 มี.ค.67 ซึ่งงวดต่อๆไปจะโอนจ่ายให้ตามปฏิทินดังนี้

งวดที่ 1 โอนวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2567
งวดที่ 2 โอนวันที่ 11 - 13 มิถุนายน 2567
งวดที่ 3 โอนวันที่ 11 - 13 กันยายน 2567

หากมีข้อสงสัยหรือคำถามใด ๆ รวมทั้งต้องการทราบว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เข้าบัญชีวันไหน สามารถติดต่อสอบถามไปยังหน่วยงานที่ให้สวัสดิการในแต่ละแห่งเพื่อความชัดเจนอีกครั้ง เช่น กรณีต้องการทราบข้อมูลของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้สอบถามที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0-2109-2345 หรือติดต่อกรมบัญชีกลาง โทร. 0-2270-6400 ในวันและเวลาราชการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง