สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศแด่อาจารย์ของชมรมบาลี-สันสกฤต ผู้เคยถวายความรู้ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ พุทธศักราช 2567

View icon 90
วันที่ 12 เม.ย. 2567 | 20.05 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 08.59 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศแด่อาจารย์ของชมรมบาลี-สันสกฤต ผู้เคยถวายความรู้ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ พุทธศักราช 2567 โอกาสนี้ ทรงสรงน้ำพระพุทธรูป จากนั้น พระราชทานน้ำสงกรานต์และของที่ระลึกแด่อาจารย์อาวุโสของชมรมบาลี-สันสกฤต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบาลี-สันสกฤต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2523 ขณะที่ทรงศึกษาอยู่ มีพระราชดำริให้จัดพิธีรดน้ำสงกรานต์แด่พระอาจารย์อาวุโสที่ถวายพระอักษรในวิชาดังกล่าว เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือ วันขึ้นปีใหม่ของไทย ต่อมา มีการจัดตั้งชมรมบาลี-สันสกฤต ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ และจัดพิธีรดน้ำสงกรานต์อาจารย์อาวุโสเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2530

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงอุปถัมภ์การศึกษาภาษาบาลี-สันสกฤต ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลสันสกฤตโลก ประจำปี 2558 จากสภาวัฒนธรรมสัมพันธ์แห่งอินเดีย เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 และได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลปัทมา ภูษัณ รางวัลในสาขาวรรณกรรมและการศึกษา ในพิธีมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ปัทมา ภูษัณ ที่สาธารณรัฐอินเดีย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ อาจารย์อาวุโส กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล เป็นภาษาสันสกฤต และภาษาบาลี และนิสิตสาขาวิชาบาลี-สันสกฤต อ่านบทความทางวิชาการถวายเรื่อง "พระราหูในวรรณคดีอินเดียโบราณ สู่การสร้างสรรค์เรื่องเล่าและบทบาทในบริบทสังคมพุทธศาสนาไทย"

พร้อมกันนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณาจารย์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือวิชาการ หนังสือผลงานวิจัย ของที่ระลึก และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย