สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะครูใหญ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และผู้รับผิดชอบโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำเวจตระเวนชายแดน เฝ้าทูลละอองพระบาท

View icon 180
วันที่ 13 เม.ย. 2567 | 20.01 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 14.03 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะครูใหญ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และผู้รับผิดชอบโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฝ้าทูลละอองพระบาท ในโอกาสที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จัดการประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2567

โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ปฏิบัติงานและผู้สนับสนุนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติ, ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานการประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2567 ซึ่งโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ หน่วยงานร่วมสนองงานโครงการตามพระราชดำริฯ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 11-12 เมษายนที่ผ่านมา โดยมีครูใหญ่ โรงเรียน ตชด., บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ เข้าร่วมประชุมฯ 329 คน เพื่อรับทราบแนวทางพระราชดำริเพิ่มเติม, รับทราบผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ในรอบปีที่ผ่านมา และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการบริหารจัดการงานโรงเรียน และโครงการตามพระราชดำริตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ระยะ พ.ศ.2560-2569 ปัจจุบัน ขยายการพัฒนาไปสู่ชุมชน มีโรงเรียน ตชด. เป็นศูนย์กลางถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี โดยมีหัวข้อการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การฝึกทักษะเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ ในโรงเรียน ตชด., แนวทางการบริหารและพัฒนาโรงเรียน ตชด., การบริหารจัดการกองทุนเลี้ยงไก่ไข่ให้ยั่งยืน และการบริหารงานโรงเรียน ตชด. มุ่งสู่ความมั่นคงตามแนวชายแดน

จากนั้น พระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักสำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแก่ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และพระราชทานโล่รางวัลแก่ครูใหญ่และครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 เสร็จแล้ว นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายดอกไม้ธูปเทียนแพ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โอกาสนี้ มีพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสืบไป

โอกาสนี้ พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ด้วย ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มาตั้งแต่ปี 2523 ถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 44 ปี ด้วยมีพระราชประสงค์ ให้เด็กและประชาชนในถิ่นทุรกันดาร มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงใช้การพัฒนาแบบบูรณาการ ทั้งด้านการเกษตร อาหาร โภชนาการ สุขภาพอนามัย การศึกษา สหกรณ์นักเรียน การอาชีพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง รักษาวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ปัจจุบัน มีโรงเรียน ตชด.ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 222 แห่ง