สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท

View icon 155
วันที่ 20 เม.ย. 2567 | 20.02 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 14.31 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ นำศิลปินแห่งชาติประจำปี 2565 จำนวน 12 คน เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ ดังนี้

สาขาทัศนศิลป์ จำนวน 4 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร (ภาพพิมพ์), นายเจตกำจร พรหมโยธี (สถาปัตยกรรมผังเมือง), นายดิเรก สิทธิการ (งานสลักดุนเครื่องเงินและโลหะ) นายฤกษ์ฤทธิ์ แก้ววิเชียร (สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป), สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 2 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพันธ์ และ นายบุญเตือน ศรีวรพจน์, สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 6 คน ได้แก่ นางนพรัตน์ศุภาการ หวังในธรรม (ละครรำ), นายสมชาย  ทับพร (ดนตรีไทย - ขับร้อง), นางราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร (หมอลำประยุกต์), นายธงไชย แมคอินไตย์ (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง), นายสมเถา สุจริตกุล (ดนตรีสากล - ประพันธ์เพลงร่วมสมัย) และนายประดิษฐ ประสาททอง(ละครร่วมสมัย)

โอกาสนี้ คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และผู้ติดตามศิลปินแห่งชาติ ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

นับตั้งแต่ปี 2528 กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้คัดเลือกศิลปินแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของศิลปินว่าเป็นบุคคลสำคัญที่สร้างสรรค์ศิลปะอันงดงามไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน และเป็นเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบต่อกันมายาวนาน ปัจจุบันมีศิลปินได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ จำนวน 355 คน

ข่าวอื่นในหมวด