สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

View icon 69
วันที่ 25 เม.ย. 2567 | 20.03 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 14.17 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย นายกสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารสิรินธรานุสรณ์ 60 พรรษา สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ครั้งที่ 50 มีระเบียบวาระ อาทิ ผลการสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิแทนชุดปัจจุบันที่จะครบวาระ, รายชื่อผู้ขออนุมัติทุนการลาศึกษาต่อของบุคลากรสถาบันสายวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567, การอนุมัติผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาพยาบาลศาสตร์, รายงานผลการดำเนินงานสภาวิชาการ ประจำปี 2566 แนวทางการขับเคลื่อนของสภาวิชาการ ในปี 2567, การขออนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสาธารณภัย (หลักสูตรใหม่), การขออนุมัติปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก ประจำปีการศึกษา 2566 และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เวลา 17.59 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลา 150 ปี วัดมกุฏกษัตริยาราม ในการสวดพระอภิธรรมศพ นายสุนาถ บุนนาค ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งตับอ่อน เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2567 สิริอายุ 70 ปี 6 เดือน

นายสุนาถ บุนนาค เกิดเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2496 เป็นบุตรของนายทอ กับนางธิติ บุนนาค ในวัยเด็กเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล และโรงเรียนเทพศิรินทร์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ด้านการทำงาน ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท ปาริจฉัตก์ จำกัด ด้านครอบครัวสมรสกับนางกรองใจ บุนนาค (นามสกุลเดิม ยิ่งเจริญ) มีบุตร 2 คน นายสุนาถ บุนนาค เคยถวายงานใต้เบื้องพระยุคลบาทคราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เป็นการส่วนพระองค์

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง