โอนเงินตกค้าง 23-24 พ.ค.นี้ บัตรคนจน เช็กง่ายๆ ได้เท่าไหร่

โอนเงินตกค้าง 23-24 พ.ค.นี้ บัตรคนจน เช็กง่ายๆ ได้เท่าไหร่

View icon 21.8K
วันที่ 2 พ.ค. 2567 | 13.18 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน กรมบัญชีกลาง โอนเงินตกค้าง 23-24 พ.ค.นี้ เตือนผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายใน 19 พ.ค.67

อัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน กรมบัญชีกลาง พร้อมโอนเงินตกค้างที่อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการเก่า) ที่ไม่ได้ใช้แล้ว แต่บางรายยังคงมีเงินตกค้าง ใช้ไม่หมด และเป็นผู้ที่มีสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการปัจจุบัน (โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ) คืนให้เข้าบัญชีธนาคาร ในวันที่ 23-24 พ.ค.67 ตามรายละเอียดดังนี้

1. ผู้ที่ยืนยันตัวตนแล้วและยังมีชีวิต โอนเงิน e-Money คืนให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 23 และ 24 พฤษภาคม 2567 ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน หรือบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ในหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่น สำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้) และทำการแก้ไขรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 หากยังมีรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จะส่งเงินคืนกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

2. ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตน ให้ยืนยันตัวตน ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยจะทำการโอนเงิน e-Money คืนให้ตามข้อ 1

กำหนดการที่ให้ผู้ใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐดำเนินการเพื่อรับคืนเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการเก่า) มีดังนี้

1. กรณียืนยันตัวตนแล้ว
- ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในวันที่ 19 พ.ค. 2567
- ยื่นหนังสือยินยอมฯ ภายในวันที่  26 เม.ย. 2567
- โอนเงินวันที่ 23 พ.ค. 2567 (ผู้ที่มีเลขประจำตัวประชาชนหลักสุดท้าย เป็น  0 - 4) และ วันที่ 24 พ.ค. 2567 (ผู้ที่มีเลขประจำตัวประชาชนหลักสุดท้าย เป็น 5 - 9)

2. กรณียังไม่ยืนยันตัวตน ต้องยืนยันภายใน วันที่ 26 เม.ย. 2567 ส่วนการยื่นหนังสือยินยอม และ โอนเงิน เช่นเดียวกับข้อ 1

3. กรณีโอนเงินไม่สำเร็จของวันที่ 23 - 24 พ.ค. 2567
- ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในวันที่ 19 มิ.ย. 2567
- ยื่นหนังสือยินยอมฯ ภายในวันที่  31 พ.ค. 2567
- โอนเงินวันที่ 21 มิ.ย. 2567

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบข้อมูลเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม https://govwelfare.cgd.go.th หัวข้อตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400

663330e67039e2.01394577.jpg