พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567

View icon 205
วันที่ 20 พ.ค. 2567 | 20.07 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 13.38 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ 19 ประจำปี 2567 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เขตพระนคร

โดยมหาเถรสมาคม มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหน่วยงานหลักในการจัดขึ้น ภายใต้หัวข้อ "พุทธวิถีสู่การสร้างความไว้วางใจและความสามัคคี" ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567 และเพื่อประกาศคุณูปการของพระพุทธศาสนาที่มีต่อธรรมาภิบาล และการพัฒนามรดกทางปัญญาที่สำคัญของโลก แสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวพุทธ ตั้งแต่ระดับประเทศถึงนานาชาติตามนโยบายของรัฐบาล และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาของชาติไทยสู่นานาอารยชนทั่วโลก โดยเป็นงานประชุมชาวพุทธนานาชาติ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สมเด็จพระสังฆราช ประมุขสงฆ์ผู้นำศาสนา และนักวิชาการทางศาสนาจาก 73 ประเทศทั่วโลก และประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 1,400 รูป/คน ในการนี้ ผู้แทนพระองค์ ถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระสังฆราชและประมุขสงฆ์ ด้วย

ข่าวอื่นในหมวด