สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดหอพระเฉลิมพระเกียรติ

View icon 160
วันที่ 22 พ.ค. 2567 | 20.05 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 09.04 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมูลนิธิเผยแผ่คุณธรรมเพื่อการสงเคราะห์ "เต็กก่า" จีจินเกาะ เขตคลองสาน โอกาสนี้ ประธานมูลนิธิฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเข็มรางวัลทองคำ และโล่รางวัลคุณธรรมศึกษา ในฐานะที่ทรงมีพระวิริยภาพอันเป็นเลิศด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่สังคม มูลนิธิฯ จึงได้ประกาศพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ซึ่งทำงานด้านการเผยแผ่คุณธรรมได้เทิดทูนไว้เป็นแบบอย่างสืบไป

จากนั้น ทรงเปิดหอพระเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคารเต็กก่าเฉลิมพระเกียรติ โดยปี 2558 มูลนิธิฯ ได้จัดซื้อที่ดินบริเวณด้านหลังเทววิหาร และก่อสร้างอาคารเต็กก่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 โดยเป็นอาคารอเนกประสงค์ใช้ในกิจกุศลต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ เช่น โรงทานงานกินเจเดือน 9, มีห้องใหญ่, หอพระ, ห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์เต็กก่า ซึ่งงบประมาณได้รับบริจาคจากคณะกรรมการฯ สมาชิก และผู้มีจิตศรัทธา โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานนามพระประธานประจำหอพระเฉลิมพระเกียรติว่า "พระพุทธมหาไวโรจนธรรโมภาส"

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติความเป็นมาขององค์กรเต็กก่า ซึ่งมูลนิธิเผยแผ่คุณธรรมเพื่อการสงเคราะห์ "เต็กก่า" จีจินเกาะ เป็นกุศลสถานหนึ่งของสมาคมสหพันธ์การกุศล "เต็กก่า" แห่งประเทศไทย ทำงานด้านการเผยแผ่คุณธรรมสงเคราะห์ต่าง ๆ ตั้งขึ้นเมื่อปี 2495 ที่ทำการแห่งแรกตั้งอยู่ภายในวัดสมณานัมบริหาร สะพานขาว โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2496 ส่วนเต็กก่า คือ กลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันโดยมีความศรัทธา และยึดถือในคำสอนแห่งคุณธรรมทั้ง 5 ศาสนา ได้แก่ พุทธ, คริสต์, อิสลาม, เต๋า และยู้ ประกอบกิจกรรมสาธารณกุศลเพื่อช่วยเหลือคนในสังคม

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทอดพระเนตรรูปเคารพของพระอรหันต์จี้กง ที่ชาวเต็กก่าเคารพศรัทธา เป็นพระภิกษุรูปร่างผอม สวมหมวกทรงแหลม บ้างไว้หนวดเครา สวมเสื้อผ้าหลุดลุ่ยถือพัดหรือน้ำเต้า มักมีท่าทางอารมณ์ดีคล้ายเมาตลอดเวลา เพราะนิยมฉันสุรา แต่มีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ ชอบช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก