ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2565

View icon 154
วันที่ 23 พ.ค. 2567 | 20.05 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 10.00 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมอาคารกิติยาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวันนี้ มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 1 คน และผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และตรี เข้ารับปริญญาบัตร รวม 1,252 คน

โอกาสนี้ ผู้แทนพระองค์ ให้โอวาทความว่า "การปฏิบัติงานด้านสุขภาพให้สำเร็จผลสมบูรณ์นั้นผู้ปฏิบัติจำเป็นต้องมีความพร้อมใน 3 ด้าน หนึ่ง ความพร้อมด้านวิชาการ กล่าวคือ จะต้องเป็นผู้มีความรู้ที่ลึกซึ้งกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ทางการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข เพื่อให้พร้อมที่จะทำหน้าที่เผยแพร่องค์ความรู้ และดูแลรักษาผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ สอง ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ กล่าวคือ จะต้องดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตของตนให้สมบูรณ์แข็งแรงอยู่เสมอเพื่อให้พร้อมที่จะรับหน้าที่อันหนักและสำคัญ ตลอดจนพร้อมปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งต้องนำความรู้ไปปรับใช้ให้เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ สาม ความพร้อมด้านคุณธรรมจริยธรรม กล่าวคือ จะต้องเป็นผู้มีจิตใจและความประพฤติที่สุจริต มีความเมตตาปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่และพร้อมที่จะเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จึงขอให้บัณฑิตทั้งหลายผู้กำลังจะออกไปปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ตั้งใจพยายามเสริมสร้างความพร้อมทั้ง 3 ด้านดังกล่าวให้ครบถ้วน แต่ละคนจะได้สามารถปฏิบัติงานสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้า ให้แก่ตนเองและประเทศชาติได้อย่างบริบูรณ์"

ข่าวอื่นในหมวด