กกต. เน้นย้ำความผิด กรณียินยอมให้ผู้อื่นช่วยเหลือ

กกต. เน้นย้ำความผิด กรณียินยอมให้ผู้อื่นช่วยเหลือ

View icon 59
วันที่ 24 พ.ค. 2567 | 11.03 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
กกต. เน้นย้ำ ผู้สมัครรับเลือกเป็น สว. ที่ยินยอมให้ผู้สมัครอื่น และผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองช่วยเหลือ ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 5 ปี

วันนี้ (24 พ.ค.67) ความรู้เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ผู้สมัครรับเลือกเป็น สว. ที่ยินยอมให้ผู้สมัครอื่น กรรมการบริหารพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นใดในพรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เข้ามาช่วยเหลือผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ หากฝาฝืน จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี
หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด 5 ปี

ทั้งนี้สามารถศึกษาเพิ่มเติมจาก  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือก สว. พ.ศ.2567

66501335d59884.91080454.jpg

ม.36, ม.70 ของ พรป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. พ.ศ. 2561

โดยในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

มาตรา 36 ผู้สมัครอาจแนะนําตัวได้ตามวิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ผู้สมัคร จะช่วยเหลือผู้สมัครในการแนะนําตัว ต้องปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง

มาตรา 70  ผู้สมัครผู้ใดไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดตามมาตรา ๓๖
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกําหนดห้าปี

บุคคลใดซึ่งมิใช่ผู้สมัครช่วยเหลือผู้สมัครในการแนะนําตัวโดยไม่ปฏิบัติตามวิธีการหรือเงื่อนไข
ตามมาตรา 36 ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง