อคส. เปิดยื่นซองประมูลข้าวค้างสต็อก 10 มิ.ย. 67 เปิดซอง 17 มิ.ย. 67

อคส. เปิดยื่นซองประมูลข้าวค้างสต็อก 10 มิ.ย. 67 เปิดซอง 17 มิ.ย. 67

View icon 178
วันที่ 27 พ.ค. 2567 | 19.17 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
วันนี้ (27 พ.ค. 67) นายกฤษณรักษ์ ใจดี รักษาการผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เปิดเผยว่า วันนี้ อคส. ได้ประกาศหลักเกณฑ์การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลเป็นการทั่วไป โดยระบายแบบเหมาคลังตามสภาพของข้าวที่เก็บรักษาที่มีอยู่จริง รวมประมาณ 15,013 ตัน ประกอบด้วย

- ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปีการผลิต 2556/57 จากคลังของ บริษัท พูนผลเทรดดิ้ง จำกัด จ.สุรินทร์ จำนวน 3,356 ตัน

- ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ปีการผลิต 2556/57 จากคลังของ บริษัท กิตติชัย จำกัด จ.สุรินทร์ จำนวน 11,656 ตัน

คุณสมบัติของผู้ซื้อ:

- บุคคลธรรมดา ที่ประกอบพาณิชย์กิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
- นิติบุคคล
- รัฐวิสาหกิจ
- สหกรณ์

วัน-เวลา-สถานที่ยื่นซอง:

- กำหนดยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ วันที่ 10 มิ.ย.67 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น 12 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ถ.สนามบินน้ำ

โดย อคส.จะตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เสนอซื้อ และจะประกาศรายชื่อผู้เสนอซื้อที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ในวันที่ 13 มิ.ย.67 เวลา 09.00 น. สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.pwo.co.th

- ผู้เสนอซื้อที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้ประกาศไว้ สามารถยื่นซองเสนอซื้อได้ในวันที่ 17 มิ.ย.67 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น 12 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ถ.สนามบินน้ำ

- การเปิดซองเสนอซื้อ จะดำเนินการในวันที่ 17 มิ.ย.67 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมโนปกรณ์นิติธาดา ชั้น 12 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ถ.สนามบินน้ำ

การเข้าดูตัวอย่างข้าว : ก่อนยื่นซองเสนอซื้อ ผู้สนใจยื่นซองสามารถดูข้าวได้ที่คลังสินค้าแต่ละแห่ง ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.- 7 มิ.ย.67 (ยกเว้นวันที่ 3 มิ.ย.67) ในเวลา 09.00-16.00 น. โดยผู้เข้าดูตัวอย่างข้าว ต้องเป็นผู้ค้าข้าว หรือผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจ และต้องยื่นหลักฐานแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่หน้าคลังสินค้า

ทั้งนี้ อนุญาตให้ดูตัวอย่างข้าวทางกายภาพด้วยสายตา เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอราคาซื้อข้าวในคลังสินค้าเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำตัวอย่างข้าวออกนอกคลังสินค้า หรือตรวจสอบด้วยวิธีการอื่นใดกับข้าวในคลังสินค้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง