สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง รุ่นที่ 1

View icon 163
วันที่ 10 มิ.ย. 2567 | 20.07 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 09.42 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน ในการพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ซึ่งสำนักงานศาลปกครอง ร่วมกับมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 1 มีผู้ผ่านการศึกษา 77 คน

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทความว่า "การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครองและการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางการปกครองเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง นับว่าเป็นประโยชน์ทั้งแก่ฝ่ายปกครองและฝ่ายประชาชน ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจแน่วแน่ที่จะนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาอบรมไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบของท่าน ขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ กอปรด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความบริสุทธิ์ใจ ความตั้งมั่นที่จะธำรงความเที่ยงธรรม ชอบด้วยกฎหมาย ช่วยกันเสริมสร้างความเจริญและความสุขสันติให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน"

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงวางรากฐานราชการแผ่นดิน ตั้งแต่อดีต ผ่านยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลง นำไปสู่การจัดตั้งศาลปกครองในปัจจุบัน และพัฒนาก้าวหน้าไปสู่การเป็นศาลแห่งความเป็นเลิศ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยสนับสนุน ที่สำคัญ เช่น การพัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์, ห้องพิจารณาคดี/ไต่สวนอิเล็กทรอนิกส์, ระบบปรึกษาคดีปกครองออนไลน์ และแอปพลิเคชันศาลปกครอง ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน