แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน (ภาค 4) รุ่นที่ 4

View icon 130
วันที่ 10 มิ.ย. 2567 | 20.08 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 4 ค่ายจุฬาภรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค 4) รุ่นที่ 4 ประจำปี 2567 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานการฝึกอบรมฯ ขึ้นระหว่างวันที่ 10-26 มิถุนายน 2567 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ในลักษณะการเป็นจิตอาสา สร้างผู้นำที่มีความเสียสละ มีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ และมีจิตสาธารณะ เป็นเครือข่ายจิตอาสา เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประสานความร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชน

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการอบรม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้เข้ารับการอบรม วิทยากร และพสกนิกร อย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง