โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จับมือสำนักงานกิจการยุติธรรม เผยแพร่งานวิจัยว่าด้วยพฤติกรรมให้-รับสินบน

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จับมือสำนักงานกิจการยุติธรรม เผยแพร่งานวิจัยว่าด้วยพฤติกรรมให้-รับสินบน

View icon 66
วันที่ 11 มิ.ย. 2567 | 16.49 น.
ข่าวออนไลน์7HD
แชร์
ยิ่งรู้ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมให้-รับสินบน รัฐบาลย่อมคุมกำเนิดการเกิดคอร์รัปชันได้ดียิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.67 คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ร่วมกับสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม เผยแพร่งานวิจัย “โครงการการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติทางเศรษฐศาสตร์และกลไกในการตรวจจับต่อพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน” ซึ่งเป็นการศึกษาปัจจัยกำหนดพฤติกรรมให้-รับสินบน ทั้งลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม ทัศนคติต่อการคอร์รัปชัน และ ทัศนคติด้านเศรษฐศาสตร์

โดยเปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่างกลุ่มตัวอย่างต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มนักศึกษา กลุ่มนักเรียนนายร้อยตำรวจ กลุ่มประชาชนทั่วไป และกลุ่มข้าราชการในภาคส่วนการบังคับใช้กฎหมาย

จากการศึกษาพบว่า ผู้กำหนดนโนบายสามารถนำองค์ความรู้ความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ดังกล่าว มาใช้ในการเพิ่มความตระหนัก เกี่ยวกับความตั้งใจที่จะกระทำการคอร์รัปชัน อันเนื่องมาจากลักษณะหรือทัศนคติส่วนบุคคลได้ เมื่อรู้ว่าใครมีแนวโน้มที่จะกระทำการคอร์รัปชัน การป้องกันและปราบปรามการเกิดพฤติกรรมดังกล่าวจะทำได้ดีขึ้น

และ จากกระบวนการดังกล่าว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาล ในด้านการป้องกันการเกิดปัญหา รวมไปถึงการสร้างบริการสาธารณะของประเทศให้ดีขึ้น

ซึ่งการวิจัยนี้สอดคล้องและตอบสนองต่อแผนแม่บทภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ข้อที่ 16 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

สำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ทรงวุฒิจาก United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และสำนักงานกิจการยุติธรรม จำนวน 20 ท่าน ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนแนวทาง เพื่อให้สามารถ นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง