หลักเกณฑ์ช่วยเกษตรกร เห็นชอบ! โครงการคนละครึ่ง จ่ายค่าปุ๋ย

หลักเกณฑ์ช่วยเกษตรกร เห็นชอบ! โครงการคนละครึ่ง จ่ายค่าปุ๋ย

View icon 20.5K
วันที่ 14 มิ.ย. 2567 | 10.56 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
รมว.ธรรมนัส - รมช.อรรถกร ดันโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง และโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2567 เร่งลดต้นทุน สร้างรายได้ให้เกษตรกร ในการประชุมคณะกรรมการ นบข. 2/2567 โดยมี รองนายกฯ ภูมิธรรม เป็นประธาน

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ซึ่งมีนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องบูรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว (ปุ๋ยคนละครึ่ง)

ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง เพื่อสนับสนุนปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และชีวภัณฑ์ ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในรอบปีการผลิต 2567/68 ในราคาไม่เกินไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ (ไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน) ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถสั่งซื้อปุ๋ยและชีวภัณฑ์ได้จากแอปพลิเคชั่นที่กรมการข้าว และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พัฒนาร่วมกัน ซึ่ง รมช.อรรถกร ได้เสนอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ เจรจาร่วมกับร้านค้าสินค้าเกษตร เพื่อให้ราคาปุ๋ยมีราคาถูกและให้กำหนดราคากลางให้เท่ากันทุกจังหวัด เพื่อช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

อีกทั้ง รมว.ธรรมนัสมอบหมายให้กรมการข้าวเร่งนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทันฤดูกาลผลิต อีกด้วย นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบหลักการของโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2567 โดย ธ.ก.ส. เป็นผู้อุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยโครงการฯ ปี 67 ให้เกษตรกรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อเพื่อการเพาะปลูกข้าว ไม่เกินรายละ 30 ไร่ ซึ่งมีพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งโครงการ 20.5 ล้านไร่ ใช้วงเงินประมาณ 1,569.315 ล้านบาท

โดย รมว.ธรรมนัส ขอให้ ธ.ก.ส. พิจารณาเงื่อนไขให้เกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติเป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนวงเงินเต็ม ร้อยละ 100 (จากเดิม ธ.ก.ส. รับประโยชน์ ร้อยละ 40 และเกษตรกรรับประโยชน์ ร้อยละ 60) เพื่อนำเสนอให้ ครม. พิจารณาต่อไป สำหรับสถานการณ์ราคาข้าวเปลือกค่าความชื้นร้อยละ 15 (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 67) มีราคาเพิ่มขึ้นเทียบกับปีก่อน ดังนี้

1) ข้าวหอมมะลิ มีราคาเฉลี่ย 15,750 บาท ต่อตัน เทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 1,150 บาทต่อตัน หรือร้อยละ 8
2) ข้าวปทุมธานี มีราคาเฉลี่ย 15,300 บาทต่อตัน เทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 3,950 บาท ต่อตัน หรือร้อยละ 35
3) ข้าวเจ้า มีราคาเฉลี่ย 12,150 บาท ต่อตัน เทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 2,050 บาท ต่อตัน หรือร้อยละ 20
4) ข้าวเหนียว มีราคาเฉลี่ย 14,200 บาท ต่อตัน เทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้น 1,100 บาท หรือร้อยละ 8

ขอบคุณข้อมูลจากรัฐบาล 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง