สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้

View icon 206
วันที่ 16 มิ.ย. 2567 | 20.01 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
เวลา 07.00 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน ทรงบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสครบ 110 ปี สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ซึ่งเดิมชื่อ "วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย" กำเนิดขึ้นเมื่อปี 2457 โดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นสถาบันแห่งแรกที่สอนหลักสูตรวิชาการพยาบาลในประเทศไทย โดยปี 2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติ ยกสถานะวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษา และพระราชทานพระบรมราชานุญาตเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายให้ใช้ชื่อว่า "สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษา การแพทย์ การสาธารณสุข และวิชาชีพพยาบาลของไทย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันฯ

ปัจจุบัน มีพันธกิจหลัก คือ ผลิตบุคลากรทางการพยาบาลให้มีคุณภาพ และศักยภาพในการทำคุณประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ด้วยคุณธรรม และสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม, สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม, บริการวิชาการและวิชาชีพ ด้วยเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพของสังคม, พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรแบบยั่งยืน ด้วยหลักธรรมาภิบาลและน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ทำงานและการดำรงชีวิต

เวลา 17.32 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดธาตุทอง เขตวัฒนา ในการพระราชทานเพลิงศพ นางถวิล อินทรลิบ ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 สิริอายุได้ 99 ปี

นางถวิล อินทรลิบ เกิดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2467 ที่อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นธิดาของ นายกิจ กับ นางแม้น จีรวงส์ ด้านครอบครัว สมรสกับ นายประสาท อินทรลิบ มีบุตร-ธิดา รวม 3 คน ซึ่งได้เปิดคลินิกทันตกรรม ชื่อ "ประสาททนต์คลีนิค" และประกอบอาชีพทันตแพทย์ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลา 34 ปี

นางถวิล ได้ทำหน้าที่ภริยาและมารดาดูแลบุตร-ธิดา ให้เป็นคนดี ประกอบสัมมาชีพตามความถนัดจนมีความเจริญก้าวหน้า ตลอดจน อบรมบุตรหลานให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นทำความดี นอกจากนี้ ยังเป็นที่รักและเคารพของบุคคลทั่วไป มีจิตใจดี ขยัน อดทน และมีเมตตาช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอยู่เสมอ อีกทั้ง ยังเป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา บริจาคทรัพย์เพื่อสมทบทุนมูลนิธิต่าง ๆ ตลอดจน ช่วยเหลือชุมชน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เสมอมา

ข่าวอื่นในหมวด