องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ Train The Trainer หลักสูตรฝึกปฏิบัติการและประเมินทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนา soft skill ด้วยการกระบวนการวิศวกรสังคม รุ่นที่ 2

View icon 106
วันที่ 16 มิ.ย. 2567 | 20.02 น.
ข่าวในพระราชสำนัก
แชร์
ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ Train The Trainer หลักสูตรฝึกปฏิบัติการและประเมินทักษะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนา soft skill ด้วยการกระบวนการวิศวกรสังคม รุ่นที่ 2 เพื่อสร้างคณาจารย์ผู้นำการเปลี่ยนแปลง สามารถบ่มเพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นบัณฑิตนักคิด นักสื่อสาร และนักประสาน และนักสร้างนวัตกรรม ที่มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยต่อไป

โดยคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการ Upskills และ Reskills อย่างเข้มข้น เป็นระยะเวลาหลายเดือน เพื่อสร้างทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ, ทักษะการสื่อสารของนักเล่าเรื่อง, จิตวิทยาและภาษาสมองเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้, กระบวนการโค้ช, กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อสร้างนวัตกรรม และการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม บนพื้นฐานเครื่องมือ 5 ชิ้น แบบมุ่งเป้าที่ student based outcome

ส่งผลให้คณาจารย์ผู้ผ่านการอบรมมีทั้ง Mindset, Skill set และ Tool set แบบวิศวกรสังคม เช่น มีกรอบความคิดที่เติบโตที่เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ยอมรับความเห็นต่าง แยกแยะข้อเท็จจริงออกจากอารมณ์ความรู้สึกเพื่อการตัดสินใจด้วยหลักเหตุ-ผล ที่ผ่านการสืบเสาะหาข้อมูลหลากหลายมิติอย่างเข้าอกเข้าใจผู้คนและบริบทแวดล้อม เพื่อวิเคราะห์และประเมินผลได้อย่างเหมาะสม รู้จักการทำงานเป็นทีม คิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ 5 ชิ้น ของวิศวกรสังคม และอุปกรณ์การ์ดอีก 2 ชุด ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะ Soft Skills สำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 ได้อย่างแท้จริง

ข่าวอื่นในหมวด