เตรียมพร้อม! เช็กสถานะเกษตรกรก่อนรับเงินช่วยค่าปุ๋ยคนละครึ่ง

เตรียมพร้อม! เช็กสถานะเกษตรกรก่อนรับเงินช่วยค่าปุ๋ยคนละครึ่ง

View icon 63.9K
วันที่ 17 มิ.ย. 2567 | 12.15 น.
เกาะกระแสออนไลน์
แชร์
ตรวจสอบสิทธิเกษตรกร 2567 ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร สถานะยังเป็นเกษตรกรหรือไม่ ก่อน ครม.พิจารณาช่วยเหลือค่าปุ๋ย โครงการปุ๋ยคนละครึ่ง ซึ่งจะมีการ เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร็วที่สุดภายในเดือนนี้

สืบเนื่องจากกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ(นบข.) ครั้งที่ 2/2567 มีมติเห็นชอบหลักการโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายปัจจัยการผลิตลดต้นทุนการผลิตข้าวแก่เกษตรกร

โดยจะสนับสนุนปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และชีวภัณฑ์ ไม่เกินไร่ละ 500 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 20 ไร่ (ไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน) ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 67/68 ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร เป้าหมาย 4.68 ล้านครัวเรือน วงเงินงบประมาณ 29,994.3445 ล้านบาท โดยมอบหมายให้กรมการข้าวนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร็วที่สุดภายในเดือนนี้

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ ครม.จะมีการอนุมัติ เกษตรกรสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาล ดังนี้

ตรวจสอบสถานะทะเบียนเกษตรกรได้ด้วยตนเอง ดังนี้
1.กดเข้าในเว็บไซต์ https://efarmer.doae.go.th/login เลือก "ตรวจสอบ" ในแถบตรวจสอบสถานะเกษตรกร
2.กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และ รหัสหลังบัตรประชาชน
3.จากนั้นกดเลือก "ตรวจสอบ"

666fc78e20abd2.50527886.jpg